Főoldal » Archív » Fegyházbüntetés várhat az időskorú, beteg rokonát kirabló férfire

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, huszon­két éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki nagy­nén­je sérel­mé­re köve­tett el vagyon elle­ni erő­sza­kos bűncselekményt.

A vád sze­rint a vád­lott 2019. decem­ber 21-én, késő este, meg­je­lent a koráb­ban agy­vér­zé­sen is átesett nagy­nén­je ingat­la­ná­nál, ahová a lakás zárt bejá­ra­ti ajta­ját benyom­va jutott be, miköz­ben a sér­tett és élet­tár­sa a lakás egyet­len szo­bá­já­ban tévéztek.

A vád­lott a szo­bá­ban lévő TV bel­té­ri egy­sé­get szó nél­kül magá­hoz rán­tot­ta. Mivel a bel­té­ri egy­ség össze volt kötve egy kép­csö­ves tele­ví­zi­ó­val, az leesett a helyé­ről, és összetört.

A sér­tett meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy az uno­ka­öccse a műsza­ki esz­közt elvi­gye, ezért a ruhá­já­nál fogva meg­ra­gad­ta a vád­lot­tat, fel­szó­lít­va a bel­té­ri egy­ség visszaadására.

A vád­lott ekkor a sér­tet­tet a lakás bejá­ra­ti ajta­ja előt­ti lép­cső­ről a föld­re lökte, majd a 6.000 Ft érté­kű esz­köz­zel elsza­ladt. A sér­tett­nek az elesés követ­kez­té­ben a jobb váll­ízü­le­te rán­dult és húzó­dott meg. Az oko­zott kár azóta sem térült meg.

A vád­lott tisz­tá­ban volt a sér­tett korá­val, illet­ve egész­sé­gi álla­po­tá­val is, ezért cse­lek­mé­nye a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál és fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek minősül.

Az elkö­ve­tett minő­sí­tett rab­lás miatt az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­ira­tá­ban, egy­ben indít­vá­nyoz­ta a férfi tavaly decem­ber­ben elren­delt letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sát az ítélethozatalig.