Főoldal » Hírek » Fegyházbüntetést kaphat a garázda férfi - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge és lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt  indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a kocs­ma  kerí­té­sé­nek össze­tö­ré­sét köve­tő­en ült le söröz­ni a kert­he­lyi­ség­ben.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rös vissza­eső férfi 2022. ápri­lis 25-én ittas álla­pot­ban a tata­bá­nyai sörö­ző kert­he­lyi­sé­gé­hez tar­to­zó kerí­té­sét betör­te, az össze­tört ele­me­ket a kert­he­lyi­ség­be bedob­ta. A férfi ezután bemá­szott a kert­he­lyi­ség­be, meg­fo­gott egy kukát és azt a sörö­ző abla­ká­nak dobta. A kuka az ablak­ról lepat­tant, így utób­bi nem tört be. A férfi a kocs­ma kerí­té­sét tovább ron­gál­ta, majd azt köve­tő­en leült söröz­ni a kert­he­lyi­ség­ben.

Az elkö­ve­tő kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos cse­lek­mé­nyé­vel 15.452 forint kárt oko­zott és maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást illet­ve ria­dal­mat kelt­sen.

Az elkö­ve­tő később, 2022. júli­us 7-én egy tata­bá­nyai üzlet­ben fej­hall­ga­tót, lán­cos zárat, szel­fi­bo­tot, USB töl­tőt és kábelt, kés­éle­zőt, borot­vát, sza­káll­vá­gót, adat­ká­belt, kem­ping­fej­szét tett a bevá­sár­ló­ko­sár­ba, majd a ter­mé­kek­kel fize­tés nél­kül kívánt távoz­ni az áru­ház terü­le­té­ről. A ter­mé­kek cso­ma­go­lá­sán elhe­lye­zett, az eltu­laj­do­ní­tás meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra szol­gá­ló esz­kö­zök miatt az áru­vé­del­mi kapuk jel­zést adtak és a fér­fit a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat fel­tar­tóz­tat­ta. Az ellop­ni kívánt dol­gok össz­ér­té­ke 92.249 forint volt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tőt fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.

A videó a kert­he­lyi­ség­ben tör­tént cse­lek­mény­ről készült.