Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Fegyházra ítéltetné az ügyészség az élettársát bántalmazó vádlottat- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy 33 éves férfi ellen, aki hosszú időn keresz­tül rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta élettársát.

A vád­irat sze­rint a férfi egy bako­nyi tele­pü­lé­sen 2018 júni­u­sá­tól élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a sér­tet­tel. Kap­cso­la­tuk azon­ban egy év lefor­gá­sa alatt meg­rom­lott, szó­vál­tá­sa­ik, vitá­ik min­den­na­pos­sá vál­tak, melyek során a ter­helt több­ször bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, így 2019 júli­u­sá­ban egy vas­la­pát­tal fejen ütöt­te, pár nap múlva pedig fes­ték­kel öntöt­te le a nőt.

Nem sok­kal ezután, a vád­lott szó­vál­tá­suk köz­ben a búto­ro­kat törte össze, egy hónap­pal később pedig az utcán bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, aki mind­két alka­lom­mal a rend­őr­ség segít­sé­gét kérte.

A szó­vál­tá­sok, bán­tal­ma­zá­sok azon­ban foly­ta­tód­tak, így a vád­lott 2020. feb­ru­ár 6-án szá­jon ütöt­te a sér­tet­tet, aki kihív­ta a rend­őr­sé­get. A férfi ennek elle­né­re foly­tat­ta a bán­tal­ma­zást, az erő­szak­nak pedig csak a rend­őrök kiér­ke­zé­se vetett véget. Az üté­sek­től az asszony az arcán, a szá­ján és a sze­mén nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, súlyo­sabb sérü­lé­se pedig csak a véde­ke­zé­sé­nek köszön­he­tő­en nem keletkezett.

Az ügyész­ség az eljá­rás­ra ille­té­kes Zirci Járás­bí­ró­ság­nak fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben, azzal, hogy az elké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­tén a bíró­ság 2 év 10 hónap fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki vele szem­ben és 3 évre tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A vád­lott az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra letar­tóz­ta­tás­ban várja az eljá­rás folytatását.