Főoldal » Hírek » Fegyverarzenált tartott egy férfi - rendőrségi videóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­tól elté­rő­en a nyo­mo­zá­si bíró bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el az enge­dély nél­kül for­gal­ma­zott lősze­rek miatt őri­zet­be vett fér­fi­val szem­ben. Az ügyész­ség a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés, a letar­tóz­ta­tás érde­ké­ben fellebbezett.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a fegy­ver­bol­tot üze­mel­te­tő, több lőfegy­ver tar­tá­sá­ra is enge­déllyel ren­del­ke­ző 50 éves férfi 2022. feb­ru­ár­ban és már­ci­us­ban két alka­lom­mal, össze­sen 6.000 db 12/70 kali­be­rű söré­tes lőszert érté­ke­sí­tett egy álta­la csak felü­le­te­sen ismert vásár­ló részé­re, mely­re a vásár­ló elmon­dá­sa alap­ján enge­déllyel rendelkezett.

A férfi a két alka­lom­mal a for­gal­ma­zá­si tevé­keny­sé­get enge­dé­lye­ző ható­ság által elő­ze­te­sen hite­le­sí­tett nyil­ván­tar­tó köny­vet nem töl­tött ki a for­gal­ma­zás­ra került lősze­rek­ről, nem kért a vásár­ló­tól sze­mély­azo­nos­sá­got iga­zo­ló doku­men­tu­mot, fegy­ver­tar­tá­si enge­délyt, illet­ve arról sem győ­ző­dött meg, hogy enge­déllyel rendelkezik-e a lősze­re­ket meg­vá­sár­ló sze­mély. A vásár­ló ren­del­ke­zett ugyan a meg­vá­sá­rolt lősze­rek­re nézve enge­déllyel, ugyan­ak­kor a gya­nú­sí­tott ilyen tar­tá­si enge­déllyel nem is ren­del­ke­zik erre a típu­sú lőszerre.

A gya­nú­sí­tott ápri­lis 5-én egy másik vásár­ló­nak 1.000 db 20/70-es kali­be­rű söré­tes lőszert érté­ke­sí­tett. Ez eset­ben sem győ­ző­dött meg arról, hogy a vásár­ló enge­déllyel rendelkezik-e a tar­tás­ra, a for­gal­ma­zá­si tevé­keny­sé­get enge­dé­lye­ző ható­ság által elő­ze­te­sen hite­le­sí­tett nyil­ván­tar­tó köny­vet nem töl­tött ki az érté­ke­sí­tett lősze­rek­ről, nem kért a vásár­ló­tól sze­mély­azo­nos­sá­got iga­zo­ló doku­men­tu­mot, fegy­ver­tar­tá­si enge­délyt. Jelen eset­ben a vásár­ló nem is ren­del­ke­zett a vásár­lás tör­vé­nyi fel­té­te­le­i­nek meg­fe­le­lő engedéllyel. 

A ter­helt lak­cí­mén és tar­tóz­ko­dá­si helyén elvég­zett kuta­tá­sok során több lőszer­nek, lőfegy­ver­nek lát­szó tár­gyat is lefog­lal­tak. A gya­nú­sí­tott tar­tóz­ko­dá­si hely­ként szol­gá­ló Nóg­rád megyei címén 15 darab lőfegy­vert fog­lal­tak le, melyek magyar­or­szá­gi nyil­ván­tar­tás­ban nem sze­re­pel­nek, jog­sze­rű bir­tok­lá­suk­ra nézve sem­mi­lyen doku­men­tá­ció nem volt. A lőfegy­ve­rek­nek szlo­vá­ki­ai papír­ja­ik vol­tak ugyan, de a gya­nú­sí­tott a beho­za­tal és magyar­or­szá­gi tar­tás jog­sze­rű­sé­gét nem tudta indokolni.

A fér­fi­val szem­ben lőfegy­ver­rel vissza­élés miatt folyik a bün­te­tő­el­já­rás, amely 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő bűncselekmény.

Bár a gya­nú­sí­tott lőfegy­ve­rek és lősze­rek keres­ke­dé­sé­vel fog­lal­ko­zik, az azok tar­tá­sá­ra, keres­ke­dé­sé­re vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat nem tar­tot­ta be, több alka­lom­mal is jelen­tős mennyi­sé­gű lőszert érté­ke­sí­tett a jog­sza­bá­lyok tel­jes figyel­men kívül hagyá­sá­val, kont­roll nél­kül. Ezért az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indítványozta.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a kény­szer­in­téz­ke­dés­sel elér­ni kívánt célok érde­ké­ben elég­sé­ges­nek tar­tot­ta a bűn­ügyi fel­ügye­let alkal­ma­zá­sát. Emi­att az ügyész­ség a bírói dön­tés ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be, így a kény­szer­in­téz­ke­dés­ről másod­fo­kon a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék dönt.

Az ügy­ről kiadott – fény­ké­pek­kel és vide­ó­val is ellá­tott - rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lefoglaltak-az-engedely-nelkul-tartott