Főoldal » Hírek » Fegyveres vendéglátás – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő közös ita­lo­zás után gáz­ri­asz­tó fegy­ver­rel fenye­get­ve azt köve­tel­te isme­rő­sé­től, hogy men­jen be a laká­sá­ba, és köszön­je meg a ven­dég­lá­tást az élettársának.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. szep­tem­ber köze­pén, este, mis­kol­ci laká­sa előtt talál­ko­zott férfi isme­rő­sé­vel, aki egy kis­ko­rú lánnyal beszél­ge­tett. A vád­lott bekap­cso­ló­dott a tár­sal­gás­ba, majd egé­szen az éjsza­kai órá­kig együtt ita­lo­zott a fér­fi­val, majd azzal kez­dett dicse­ked­ni, hogy fegy­ve­re van.

A vád­lott a lakás­ból kiho­zott egy 9 mil­li­mé­te­res kali­be­rű lőfegy­ver lát­sza­tát keltő gáz­pisz­tolyt. Jobb kezé­ben tar­tot­ta, csőre húzta és hado­ná­szott vele. A fér­fi­ben ez félel­met kel­tett, ezért azt mond­ta, hogy haza­men­ne. Az elkö­ve­tő indu­la­to­san rászól­va azt köve­tel­te, hogy men­jen be, és köszön­je meg a ven­dég­lá­tást az élet­tár­sá­nak. Ezzel egy­ide­jű­leg bal kéz­zel meg­fog­ta a sér­tett vál­lát és a pisz­tolyt a kezé­ben tart­va behúz­ta a lakás­ba, ahol maga előtt tolta a kony­há­ig. Itt átka­rol­ta a sér­tet­tet, erő­tel­je­sen magá­hoz húzta, a pisz­tolyt a hasá­hoz szo­rít­va, ismét köszö­net­nyil­vá­ní­tás­ra szó­lí­tot­ta fel, mire a sér­tett az élet­társ­nak udva­ri­a­san meg­kö­szön­te a vendéglátást.

A vád­lott elen­ged­te a távoz­ni akaró fér­fit, majd a pisz­tollyal útját állta, és arra kérte, hogy igyon meg vele egy felest. A sér­tett azon­ban több­ször fel­szó­lí­tot­ta, hogy tegye el a fegy­vert, és enged­je ki a lakás­ból, ami­nek végül ele­get tett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a gáz­ri­asz­tó fegy­ver elkobzásával.