Főoldal » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség » Fejbe rúgta az őt ápoló nővért – bíróság elé állította az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a csong­rá­di fér­fit, aki szep­tem­ber végén több, a sérü­lé­se­it ellá­tó nővér­re is rátá­madt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a vád­lott 2020. szep­tem­ber 27-én az esti órák­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett, mely­nek követ­kez­mé­nye­ként sérü­lé­sei kelet­kez­tek. A rend­őri intéz­ke­dést köve­tő­en a szen­te­si kór­ház­ba szál­lí­tot­ták sür­gős­sé­gi ellá­tás cél­já­ból tár­sá­val együtt. A vád­lott az ellá­tás során végig agresszív, máso­kat és saját magát is veszé­lyez­te­tő maga­tar­tást tanú­sí­tott, ezért az ellá­tók az ellá­tás biz­ton­sá­ga érde­ké­ben fel­ső­tes­tét ágy­hoz szí­jaz­ták. Ezalatt a vád­lott han­go­san kia­bált, köp­kö­dött és meg­ölés­sel fenye­get­te az őt ellá­tó­kat. Az egyik ápoló, mivel látta, hogy a vád­lott arca véres, meg akar­ta töröl­ni egy ken­dő­vel, mire a vád­lott vála­szul a sza­ba­don maradt lábá­val fejbe rúgta a sér­tet­tet. Ezt köve­tő­en a vád­lott egy másik ápo­lót is fel­ső­tes­ten rúgott, mialatt egész­ség­ügyi ellá­tás­ban pró­bál­ták része­sí­te­ni.

Mind­két ápoló a vád­lott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben zúzó­dá­sos, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a sérel­mük­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés miatt jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tet­tek elő a vád­lott fele­lős­ség­re voná­sa érde­ké­ben.

A haj­na­li órák­ban a vád­lott, miu­tán fel­éb­redt, kisza­ba­dí­tot­ta magát és a szin­tén az ágy­hoz kötö­zött tár­sát is, majd han­go­san kia­bál­ni kez­dett. Ezt ész­lel­ték a kór­ház­ban éjsza­kai műszak­ban dol­go­zó beteg­hor­dók, akik fel­szó­lí­tot­ták a vád­lot­tat, hogy hagy­jon fel a maga­tar­tá­sá­val. Erre a vád­lott három alka­lom­mal ököl­lel arcon ütöt­te az egyik, míg egy alka­lom­mal ököl­lel fel­ső­tes­ten ütöt­te a másik beteg­hor­dót, majd a tár­sá­val együtt a hely­szín­ről távo­zott. A sérü­lé­sek, ame­lye­ket a vád­lott oko­zott, ebben az eset­ben is 8 napon belül gyó­gyu­ló­ak vol­tak.

Mind a vád­lot­tat ellá­tó ápo­lók, mind a beteg­hor­dók köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül­nek.

A fen­ti­ek­re figye­lem­mel a járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ta, amit külö­nös vissza­eső­ként köve­tett el.