Főoldal » Hírek » Fejszenyéllel bántalmazta a sértetteket- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sá­ra annak a fér­fi­nak, aki 2021 már­ci­u­sá­ban Tata­bá­nyán egy fej­sze­nyél­lel úgy bán­tal­ma­zott két sér­tet­tet, hogy közü­lük az egyik a kór­ház­ban éle­tét vesz­tet­te.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021. már­ci­us 12-én a dél­utá­ni órák­ban Tata­bá­nyán egy 1,3 méter hosszú­sá­gú fej­sze­nyél­lel a fején és test­szer­te ütöt­te a sér­tet­tet, aki­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lé­se kelet­ke­zett.

A férfi ezen túl­me­nő­en 2021. már­ci­us 27-én az esti órák­ban egy másik sér­tet­tet bán­tal­ma­zott, mert a sér­tett enge­dély nél­kül elvit­te a gép­jár­mű­vét, amit össze­tört. A gya­nú­sí­tott ököl­lel és fej­sze­nyél­lel hosszabb időn keresz­tül a fején, és test­szer­te ütöt­te a sér­tet­tet, aki­nek ennek követ­kez­té­ben kopo­nya­űri vér­zé­ses sérü­lé­se kelet­ke­zett és a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en elha­lá­lo­zott.

A fér­fit halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek, vala­mint élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra 2021. már­ci­us 30-án egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak továb­bi három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sát tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll a veszé­lye annak, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén újabb, sze­mély elle­ni erő­szak­kal, illet­ve fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett, sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügy­ira­tok alap­ján fog dön­te­ni.