Főoldal » Hírek » Fejszével ölte meg lakótársait – rendőrségi fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki két idő­sebb lakó­tár­sát álmuk­ban egy fej­szé­vel ölte meg.

A vád­irat sze­rint a két sér­tett férfi egy diós­di ház­ban lakott együtt. Egyi­kük gyer­mek­ko­rá­tól kezd­ve ismer­te az elkö­ve­tőt. Így ami­kor az éppen csak fel­nőtt­ko­rú elkö­ve­tő lak­ha­tást kere­sett befo­gad­ták maguk­hoz 2020 év elején.

Ettől kezd­ve a három férfi gyak­ran együtt ita­lo­zott a ház­ban és több­ször kerül­tek össze­tű­zés­be. Az elkö­ve­tő egy ízben meg is lopta az egyik sér­tet­tet, míg a másik sér­tett azt vetet­te több­ször is a sze­mé­re, hogy csak kihasz­nál­ja őket.

2020. ápri­lis 23-án, az esti órák­ban, a férfi alko­holt és kábí­tó­szert is fogyasz­tott, miköz­ben a sér­tet­tek saját szo­bá­ik­ban elalud­tak. Ekkor a fia­tal fel­nőtt elha­tá­roz­ta, hogy mind­két szál­lás­adó­ját meg­öli, ezért magá­hoz vette a napok­kal előt­te, egy kerti munka okán meg­éle­zett fej­szét. A szer­szám­mal belé­pett a vele közös háló­he­lyi­sé­get hasz­ná­ló sér­tett szo­bá­já­ba, majd a fej­szé­vel több­ször is lesúj­tott az alvó fér­fi­ra. Ezután átment a másik szo­bá­ba és az ott alvó sér­tett­re is több ízben lesúj­tott. A férfi elsé­tált egy közel­ben lévő ben­zin­kút­ra, ahol alko­holt, üdí­tőt és ételt vett magá­nak. Ezt köve­tő­en vissza­tért a ház­hoz, majd beje­len­tet­te a cse­lek­mé­nyét a segélyhívón.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben mind­két sér­tett nagy fáj­da­lom­mal és vér­vesz­te­ség­gel járó, súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, ame­lyek közül több cson­ko­lá­sos jel­le­gű volt.

A sér­tet­tek a hely­szí­nen meghaltak.

A Pest Megyei Főügyész­ség  külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a fia­tal férfi ellen.

A rend­őr­ség által a hely­szí­nen készí­tett fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken talál­ha­tók: http://www.police.hu/index.php/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-vademelesi-javaslat-a-baltas-ellen