Főoldal » Hírek » Fejszével vett elégtételt a tűzifa elhasználásáért - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki fej­szé­vel oko­zott sérü­lést lakótársának. 

A Somogy megyei tele­pü­lé­sen élő férfi 2022. júni­u­sá­ban élet­tár­sa részé­re tűzi­fát haso­ga­tott, amit a velük egy ház­ban lakó sér­tett nap­köz­ben elhasz­nált. Emi­att az élet­társ és a sér­tett össze­ve­szett, ami­ről a nő a vád­lot­tat tájé­koz­tat­ta. A vád­lott a tör­tén­te­ken fel­há­bo­rod­va a ház udva­rán szá­mon­kér­te a sér­tet­tet, aki éppen fát haso­ga­tott az elhasz­nált tűzi­fa pót­lá­sá­ra. A fér­fi­ak között szó­vál­tás ala­kult ki, amely­nek során a sér­tett fél­re­tett fej­szé­jét vád­lott fel­kap­ta, és annak foká­val a sér­tet­tet nagy erő­vel halán­té­kon ütöt­te, majd a föld­re rogyó fér­fit több­ször újból meg­ütöt­te. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

A bíró­ság a vád­lot­tat - a vád­dal egye­ző­en – ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt mond­ta ki bűnös­nek. és 4 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen a véde­lem eny­hí­tés iránt, az ügyész súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va a másod­fo­kú eljá­rás­ban a vád­lott­ra hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az eljá­rás a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.