Főoldal » Hírek » Fél év alatt 12 barkácsáruházat fosztott ki a nő, de végül Kaposváron letartóztatták - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a 42 éves buda­pes­ti nővel szem­ben, aki fél év alatt 12 alka­lom­mal lopott külön­bö­ző szer­szám­gé­pe­ket az ország külön­bö­ző pontjain.

A vád­lott 2020 októ­be­ré­ben kezd­te a bűn­cse­lek­mény soro­za­tot, ekkor egy mis­kol­ci bar­kács­áru­ház­ból lopott szer­szám­gé­pet. Miu­tán ered­ménnyel járt, még négy alka­lom­mal vissza­ment ebbe az áru­ház­ba, ahon­nan a kis mére­tű, de érté­kes szer­szám­gé­pek­ről eltá­vo­lí­tot­ta a lopás­gát­ló beren­de­zést, majd az esz­kö­zö­ket a tás­ká­já­ba rejt­ve fize­tés nél­kül távozott.

A nő ezután két buda­pes­ti, egy kecs­ke­mé­ti, egy deb­re­ce­ni, majd egy békés­csa­bai bar­kács­áru­há­zat vett célba, mielőtt 2021 feb­ru­ár­já­nak végén Kapos­vár­ra jött. A vád­lott az első lopás­nál még siker­rel járt, ugyan­is ekkor közel 200.000 Ft érték­ben lopott el léze­res távol­ság­mé­rő­ket és egy detek­tort, azon­ban néhány nap­pal később az áru­ház biz­ton­sá­gi szol­gá­la­ta már tet­ten érte, ami­kor akku­mu­lá­to­ro­kat akart eltu­laj­do­ní­ta­ni, ezért érte­sí­tet­ték a kapos­vá­ri rend­őrö­ket, akik őri­zet­be vet­ték az asszonyt.

Mivel a vád­lot­tal szem­ben nem sok­kal koráb­ban szab­tak ki bör­tön­bün­te­tést, illet­ve ren­del­ték el egy koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát, ezért a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség - első­sor­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt - kez­de­mé­nyez­te a nő letartóztatását.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény­so­ro­zat­tal az áru­há­zak­nak több mint 1,3 mil­lió forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő asszonnyal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re, vala­mint a vád­lot­tal szem­ben elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény meg­íté­lés­re tett indítványt. 

A fény­ké­pe­ket az egyik áru­ház biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette.