Főoldal » Hírek » Fél mázsa kábítószert akart forgalomba hozni – rendőrségi videóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak az 51 éves szur­dok­püs­pö­ki fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a laká­sán 50 kg össz­tö­me­gű, külön­bö­ző faj­tá­jú kábí­tó­szert tar­tott keres­ke­del­mi céllal.

2022. janu­ár 25-én a nyo­mo­zó ható­ság kuta­tást tar­tott az 51 éves férfi ott­ho­ná­ban, ahol mint­egy 50 kg kábí­tó­szert - mari­hu­á­nát, koka­int és kris­tályt – talál­tak a ház pin­cé­jé­ben és pad­lá­sán zsá­kok­ban elrejt­ve. A gya­nú­sí­tott­nál a kábí­tó­szer por­ci­ó­zá­sá­hoz és érté­ke­sí­té­sé­hez szük­sé­ges mér­le­ge­ket és fóli­á­zó­ké­szü­lé­ket is talál­tak a rendőrök.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg, mely bűn­cse­lek­mény akár 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethető.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zó vagyon elvo­ná­sa érde­ké­ben a vagyon­vissza­szer­zés biz­to­sí­tá­sa­ként a gya­nú­sí­tot­tól a rend­őrök több mil­lió forint érték­ben gép­ko­csi­kat, motor­ke­rék­párt, egyéb vagyon­tár­gya­kat, vala­mint kész­pénzt fog­lal­tak le.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, melyet a nyo­mo­zá­si bíró – a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – egy hónap­ra elrendelt.

A dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zést jelen­tett be, ezért az még nem végleges.

A kábí­tó­szer lefog­la­lá­sá­ról és a gya­nú­sí­tott elfo­gá­sá­ról készült fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:  http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-mint-44-kg-marihuana-8-kg-kokain-25-kg#6