Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fél órán belül két rablás - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség rab­lás miatt vádat emelt egy kerék­pá­ros fér­fi­val szem­ben, aki idén ápri­lis­ban Kis­kun­ha­la­son, a nyílt utcán fél órán belül két nőt is kira­bolt. Elő­ször egy közel­ben lakó meg­za­var­ta, emi­att üres kéz­zel volt kény­te­len távoz­ni, ám ez nem szeg­te ked­vét: alig fél órán belül már egy másik nőt rabolt ki.

A vád­irat sze­rint a hely­be­li férfi - fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt - 2022. ápri­lis 17-én, este Kis­kun­ha­la­son kerék­pár­já­val meg­kö­ze­lí­tet­te a jár­dán előt­te hala­dó fia­tal nőt, akit hátul­ról átka­rolt és fel­szó­lí­tot­ta, hogy „Kis­csil­lag, mutasd, mi van nálad!”. Miu­tán a sér­tett közöl­te, hogy nincs nála semmi, a rabló erő­sen meg­ra­gad­ta a nő kabát­ját és a föld­re rán­tot­ta. A hátán fekvő sér­tett véde­ke­zés­ként lába­i­val rúg­ka­pált, hogy távol tart­sa magá­tól a táma­dót. Ő azon­ban két­szer ököl­lel síp­cson­ton ütöt­te és érté­kei után kutat­va zse­be­it átta­po­gat­ta. Egy közel­ben lakó férfi fel­fi­gyelt a sér­tett segély­ki­ál­tá­sá­ra, kiment az utcá­ra és ezzel meg­za­var­ta a vád­lot­tat, aki így kény­te­len volt üres kéz­zel távoz­ni. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Alig fél óra múlva a kerék­pár­ral mene­kü­lő férfi egy szin­tén két­ke­re­kű­vel köz­le­ke­dő nő mellé haj­tott azért, hogy a kosa­rá­ban lévő tás­ká­ját elve­gye. Ezt látva a sér­tett erő­sen meg­fog­ta a tás­ká­ját és mind­ket­ten rán­gat­ták. Dula­ko­dás köz­ben a föld­re kerül­tek, azon­ban a fér­fi­nak sike­rült kitép­nie a nő kezé­ből a tás­kát, ami­ben mobil­te­le­fon, pénz­tár­ca, kész­pénz és okmá­nyok vol­tak, össze­sen 310 ezer forint értékben.

Az ügyész­ség a fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel – az első eset­ben annak kísér­le­té­vel -, vala­mint köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.