Főoldal » Hírek » „Felakasztalak benneteket!” - kiabálta az autós a gyerekeknek - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ta meg a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség azt a 49 éves sal­gó­tar­já­ni teher­au­tó sofőrt, aki két kamasz­fi­út táma­dott meg egy zebránál.

A férfi a vád­irat sze­rint 2021. augusz­tus 3. nap­ján, dél­után autó­zott Sal­gó­tar­ján bel­vá­ro­sá­ban, ami­kor az egyik váro­si közép­is­ko­la előt­ti gyalogos-átkelőhelyen a két tizen­éves fiú átkel­ni készült. Mivel az átke­lő­höz érke­ző egyik autós meg­állt, hogy áten­ged­je a fiú­kat, azok elin­dul­tak a zeb­rán. A másik irány­ból érke­ző vád­lott későn ész­lel­te őket, hir­te­len féke­zett, dudált és szit­ko­zó­dás­sal jelez­te nekik a veszé­lyes köz­úti hely­zet­ről kiala­kult véle­mé­nyét. A két kamasz kérdő kéz­jel­lel vála­szolt, erre a sofőr a jár­dán gya­log­ló sér­tet­tek mel­lett halad­va, a lehú­zott abla­kon keresz­tül tovább szid­ta őket.

Mivel a fia­ta­lok figyel­men kívül hagy­ták a szi­dal­ma­kat, a sofőr inge­rült­sé­ge foko­zó­dott. Azért, hogy szá­mon kérje őket, a jár­mű­vé­ből kiszállt és kia­bál­va sie­tett a jár­dán sétá­ló két fiú elé. Egyi­kő­jü­ket, aki meg­pró­bált elha­lad­ni mel­let­te, elkap­ta, és a mell­ka­sá­nál fogva ruhá­ját meg­ra­gad­va rán­gat­ta, köz­ben mind­ket­te­jük felé ordí­tot­ta, hogy „fel­akasz­ta­lak ben­ne­te­ket és meg­öl­lek tite­ket, ha még egy­szer ilyet csi­nál­tok!”. Az ijedt gye­re­ke­ket ezt köve­tő­en maguk­ra hagy­ta és jár­mű­vé­vel a hely­szín­ről elhajtott.

Az ügyész­ség az ügy­ben garáz­da­ság és – mivel az elka­pott fiú a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben fel­ső­tes­tén könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és emi­att kérte a ható­sá­gok­tól az elkö­ve­tő fele­lős­ség­re voná­sát is (magán­in­dít­vány) – könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat. Ebben indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel szab­jon ki pénz­bün­te­tést a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­vel szem­ben, vala­mint fizet­tes­se meg vele a 36.916 forint bűn­ügyi költ­sé­get is.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz döntést.