Főoldal » Hírek » Felakasztotta, baltával ütlegelte, majd a tóba dobta a kutyát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a mun­ka­he­lyén bru­tá­lis kegyet­len­ség­gel vég­zett egy kutyá­val pusz­tán azért, mert nem ked­vel­te az állatot.

A vád­lott egy Tisza­új­vá­ros­hoz köze­li tele­pü­lé­sen műkö­dő bánya­üzem terü­le­tén biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zott. Hosszabb ideje a telep­he­lyen élt a dol­go­zók által befo­ga­dott öt év körü­li kan kutya, amit a vád­lott nem sze­re­tett, mert az bizal­mat­lan ter­mé­sze­tű volt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. janu­ár 3-án, kora dél­után, a kutyát - ételt kínál­va neki – a telep­he­lyen lévő bánya­tó part­já­ra csal­ta, és ott egy fára fel­akasz­tot­ta. Ezt köve­tő­en a bal­tá­val a fel­akasz­tott álla­tot a fején, vala­mint test­szer­te több­ször meg­ütöt­te, majd a kutyát a bánya­tó­ba dobta.

A kutya pusz­tu­lá­sát a fejét ért nagy erejű, külső tompa beha­tás okoz­ta. Az állat az elszen­ve­dett súlyos fej­sé­rü­lés után még élt, halá­lá­nak bekö­vet­kez­té­ig külö­nös szen­ve­dést élt át.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.