Főoldal » Hírek » Felelős szurkolás - sporteseményekhez köthető bűncselekmények
Melyek a tipi­ku­san sport­ese­mé­nyek­hez köt­he­tő bűn­cse­lek­mé­nyek? Milyen bün­te­tő­jo­gi követ­kez­ménnyel járhatnak?
 
Garáz­da­ság súlyo­sabb esete való­sul meg, ha
• nyil­vá­nos rendezvényen,
• kihí­vó­an közösségellenes,
• erő­sza­kos,
• meg­bot­rán­koz­ta­tó maga­tar­tást tanúsítanak.
 
Akár 3 év sza­bad­ság­vesz­tést is kap­hat az elkövető.
 
Rend­bon­tás:
• szervezőnek/rendezőnek a rend fenn­tar­tá­sa érde­ké­ben tett intéz­ke­dé­sé­vel szem­be­ni erő­sza­kos ellenállás,
• nézők­től elzárt terü­let­re jogo­su­lat­la­nul belépés,
• sport­ren­dez­vény meg­tar­tá­sát vagy mások testi épsé­gét veszé­lyez­te­tő tárgy bedobása.
 
Akár 2 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.
 
A bíró­ság az elkö­ve­tőt a sport­ren­dez­vé­nyek láto­ga­tá­sá­tól eltilthatja.