Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » „Felelsz vagy mersz” játék közben rongálta meg az iskolát a fiatalkorú fiú Tatabányán

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 15 éves fiú­val szem­ben, aki gyer­mek­ko­rú barát­já­val együtt ron­gál­ta meg az egyik isko­la tete­jén talál­ha­tó elemeket. 

A fiú a 12 éves barát­já­val 2018. júli­us 2-án, az egyik tata­bá­nyai álta­lá­nos isko­la kör­nyé­kén „felelsz vagy mersz” játé­kot ját­szott. Ennek során a fia­tal­ko­rú a játék „mersz” része­ként azt vál­lal­ta, hogy a barát­ja által kér­te­ket tel­je­sí­ti. A gyer­mek­ko­rú fiú azt kérte a vád­lot­tól, hogy az isko­la tető­szer­ke­ze­té­re másszon fel, és onnan törje le a szel­lő­ző elemeket.

A vád­lott ezt köve­tő­en a tár­sá­val együtt az isko­la épü­le­té­nek tor­na­ter­mi részé­nél lévő biz­ton­sá­gi lét­rán a tető­re fel­má­szott, ahol 4 db ejtő­ve­ze­ték szel­lő­ző sisa­kot, 13 db pára-  és salak­szel­lő­zőt, vala­mint 10 db pára­szel­lő­ző kupa­kot közö­sen lerug­dal­tak, a tető­szel­lőz­te­tő műanyag csö­ve­ket kitör­ték. A fel­adat tel­je­sí­té­sét köve­tő­en a vád­lott a gyer­mek­ko­rú tár­sát a „felelsz vagy mersz” játék része­ként arra kérte, hogy a tetőn elhe­lye­zett vil­lám­há­rí­tó beton­tar­tó köve­it dobál­ja le, vala­mint a vil­lám­há­rí­tót törje le, aki ennek ele­get tett.

A fia­ta­lok a ron­gá­lás­sal 189.741 forint kárt okoztak.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­ben intéz­ke­dés­ként pró­bá­ra bocsá­tást, illet­ve párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta. A fiú bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni. A gyer­mek­ko­rú elkö­ve­tő nem büntethető.