Főoldal » Archív » Felesége halálát okozta közúti balesetben – vádat emelt az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 80. élet­évét betöl­tött sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki 2018 máju­sá­ban oko­zott fele­sé­ge halá­lá­val vég­ző­dő köz­úti balesetet.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2018. május 23-án, kora dél­után vezet­te az egyik Csong­rád megyei kis­te­le­pü­lés lakott terü­le­tén a saját tulaj­do­nát képe­ző autót. A gép­ko­csi­ban utas­ként szál­lí­tot­ta a jobb olda­li első ülé­sén fele­sé­gét. Mind­ket­ten sza­bály­sze­rű­en becsa­tolt biz­ton­sá­gi övvel utaz­tak, ami­kor a falu bel­te­rü­le­tén a rend­sze­res fáj­da­lom­mal járó, álta­la is tudot­tan ízü­le­ti kopás­sal érin­tett és a bal tér­dé­ben fel­lé­pő hir­te­len fáj­da­lom miatt a vád­lott a lábá­hoz kapott. A vád­lott emi­att hir­te­len kéz­moz­du­lat­tal a sze­mély­gép­ko­csit balra kor­má­nyoz­ta és az autó felett az ural­mát elvesz­tet­te. Az autó az úttest­ről leha­lad­va a bal olda­li útpad­ka mel­lett egy árok­ba és egy kapu­be­já­ró­nak haj­tott mielőtt meg­állt volna.

A vád­lott fele­sé­ge a bal­eset követ­kez­té­ben fel­lé­pő sérü­lé­sei miatt öt nap múlva elhalálozott.

A vád­lott köz­le­ke­dé­se során meg­szeg­te azt a köz­le­ke­dé­si sza­bályt, mely sze­rint a jár­mű­vel az útvi­szo­nyok­nak és az útvo­nal­ve­ze­tés­nek meg­fe­le­lő­en kell köz­le­ked­ni, mellyel össze­füg­gés­ben a sér­tett halá­lát okozta.

A vád­lott jár­mű­ve­ze­tői enge­dé­lyét az ille­té­kes kor­mány­hi­va­tal vissza­von­ta és veze­té­si jogo­sult­sá­gá­nak szü­ne­te­lé­sét ren­del­te el a rend­őr­ség érte­sí­té­se alap­ján, mivel a vád­lott gép­jár­mű­ve­ze­tés­re alkal­mat­lan az elég­te­len ész­le­lé­si tel­je­sít­mény, a köz­le­ke­dé­si hely­ze­tek biz­ton­sá­gos meg­óvá­sá­hoz szük­sé­ges fel­is­me­ré­si és dön­té­si képes­ség hiá­nya miatt, továb­bá a vád­lott nem ren­del­ke­zett a jármű irá­nyí­tá­sá­hoz szük­sé­ges moz­gá­si képes­sé­gek­kel sem.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.