Főoldal » Hírek » Feleségét akarta megölni - kényszergyógykezelés várhat rá - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés kísér­le­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő – tart­va attól, hogy saját halá­lát köve­tő­en nem lesz, aki a nő gond­ját visel­je – egy kés­sel nya­kon szúr­ta feleségét. 

A vád­irat sze­rint az idős vád­lot­tat évek óta fog­lal­koz­tat­ta halá­lá­nak gon­do­la­ta, és az, hogy elmú­lá­sát köve­tő­en nem lesz, aki 47 éve vele élő fele­sé­ge gond­ját visel­je. A férj ezért 2022. janu­ár 2-án, dél­előtt, ott­ho­nuk­ban a fele­sé­ge mögé lépett és egy kés­sel meg­szúr­ta a nya­kát, miköz­ben azt haj­to­gat­ta, hogy „Meg kel­lett tennem!”.

Az erő­sen vérző nő kime­ne­kült az utcá­ra, segít­sé­gért kiál­tott, járó­ke­lők hív­tak segít­sé­get. Eköz­ben a férfi tele­fo­non fel­hív­ta fiát, elmond­ta neki, hogy meg­öl­te az édes­any­ját, és zavar­tan hoz­zá­tet­te, hogy nagyon sze­re­ti őket, de ezt meg kel­lett tennie.

A nő éle­tét a gyors műtét men­tet­te meg.

A férfi a kóros elme­mű­kö­dé­se miatt kép­te­len volt cse­lek­mé­nye követ­kez­mé­nye­i­nek felismerésére.

A kóros elme­ál­la­pot bün­tet­he­tő­sé­get kizá­ró ok, ezért a Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség­nek az ember­ölés kísér­le­te miatt benyúj­tott vád­irat­ban a férfi fel­men­té­sé­re tett indít­ványt, azzal, hogy a bíró­ság ren­del­je el a kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét, és köte­lez­ze 676.102 forint bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.


A kény­szer­gyógy­ke­ze­lés bün­te­tő­jo­gi intéz­ke­dés, a sze­mély elle­ni erő­sza­kos vagy köz­ve­szélyt okozó bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­tő­i­vel szem­ben kell alkal­maz­ni, ha elme­mű­kö­dé­sük kóros álla­po­ta miatt nem bün­tet­he­tők, de tar­ta­ni kell attól, hogy hason­ló cse­lek­ményt követ­nek el.

A vád­lott az íté­let meg­ho­za­ta­lá­ig az Igaz­ság­ügyi Meg­fi­gye­lő és Elme­gyó­gyí­tó Inté­zet­ben marad, az ügy­ben első fokon a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék hoz döntést.