Főoldal » Archív » Felfegyverkezve garázdálkodtak egy budapesti benzinkúton - vádemelés – VIDEÓVAL

A vád sze­rint egy a két tár­sa­ság között fel­ál­ló koráb­bi, sze­mé­lyes jel­le­gű konf­lik­tus veze­tett a tett­le­ges­sé­gig. Az ügyész­ség össze­sen hat fér­fi­val szem­ben emelt vádat.

A vád­lot­tak­ból álló két tár­sa­ság között a vád­be­li idő­szak­ban egy koráb­bi, sze­mé­lyes jel­le­gű vita miatt volt konfliktus.

Ennek okán 2015. augusz­tus 16-án késő este az egyik tár­sa­ság tag­jai - négy férfi - gép­ko­csi­val a IV. kerü­let, Fóti úton lévő egyik ben­zin­kút­hoz haj­tot­tak, miu­tán tudo­mást sze­rez­tek arról, hogy a másik tár­sa­ság éppen ott tartózkodik.

A négy férfi ezután gáz-riasztó pisz­tollyal, sza­mu­rájk­ard­dal, dísz­bárd­dal, golf­ütő­vel a kezük­ben kiszállt az autó­ból, és azok­kal fenye­get­ve köze­lí­tet­tek a ben­zin­kút bolt­já­nak bejá­ra­tá­nál álló másik tár­sa­ság felé. Ez utób­bi­ak közül az egyik férfi ekkor a ruhá­za­tá­ból szin­tén elő­vett egy gáz-riasztó fegy­vert, és azzal több­ször a szem­ben­ál­ló tár­sa­ság irá­nyá­ba lőtt, illet­ve gázspray-vel is fújt felé­jük, egy társa pedig egy fél lite­res üdí­tő­vel teli palac­kot hají­tott az irányukba.

Erre rea­gál­va a másik tár­ság­ból az egyik férfi a nála lévő gáz-riasztó fegy­ver­rel vissza­lőtt, míg tár­sai eköz­ben mel­let­te állva, a kezük­ben tovább­ra is a bárd­dal, sza­mu­rájk­ard­dal, golf­ütő­vel támo­gat­ták a cselekményét.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség mind a hat fér­fi­val szem­ben vádat emelt cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt, amit közü­lük hár­man bűn­se­géd­ként követ­tek el. A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

 


 
A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.