Főoldal » Hírek » Felfüggesztett fogház, 2 év eltiltás és milliós kártérítés a büntetése a vonatnak ütköző sofőrnek - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni vét­ség miatt jog­erő­sen elítél­te azt a 60 éves fér­fit, aki egy vas­úti átjá­ró­ban oko­zott balesetet.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a férfi 2021. május 9. nap­ján, Nóg­rád­mar­cal irá­nyá­ból Szügy irá­nyá­ba haladt sze­mély­gép­ko­csi­já­val és három uta­sá­val. Egy fény­so­rom­pó­val biz­to­sí­tott vas­úti átjá­rót figyel­met­le­nül köze­lí­tett meg, a vil­lo­gó piros jel­zést figyel­men kívül hagy­ta, az autó sebes­sé­gét nem mér­sé­kel­te, így későn ész­lel­te a szü­gyi vas­út­ál­lo­más­ról Balas­sa­gyar­mat irá­nyá­ba hala­dó, két kocsi­ból álló sze­mély­szál­lí­tó vona­tot. Ugyan vész­fé­ke­zés­be kez­dett, azon­ban a meg­en­ge­det­tet jelen­tő­sen meg­ha­la­dó sebes­sé­ge miatt a bal­ese­tet már nem kerül­het­te el: a gép­ko­csi ele­jé­vel a máso­dik vas­úti kocsi­nak ütkö­zött, majd a vas­úti töl­tés mel­let­ti bok­ros terü­let­be csapódott.

A bal­eset során nem tör­tént sze­mé­lyi sérü­lés, azon­ban a jár­mű­vek jelen­tő­sen meg­ron­gá­lód­tak. A rend­őr­sé­gi hely­szí­ne­lés miatt négy vonat rész­le­ge­sen elma­radt, össze­sen 222 per­cet késtek.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hozott bün­te­tő­vég­zést: a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit 8 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re és 2 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te. A vád­lott­nak 130.600 forint­nyi bűn­ügyi költ­sé­get és a MÁV Zrt. részé­re az oko­zott 900.000,- forin­tos kárt is meg kell fizetnie.

A dön­tés jogerős.