Főoldal » Archív » Felgyújtotta hajléktalan társait - különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A fedél nél­kü­li férfi a vád sze­rint egy évvel ezelőtt meg­gyúj­tot­ta alvó tár­sai fek­he­lyét. Az egyik sér­tett az elszen­ve­dett súlyos fokú égési sérü­lé­sek­be a hely­szí­nen belehalt. 

A vád­lott 2016 őszén ismer­te meg a két fedél nél­kü­li sér­tet­tet, akik egy IX. kerü­le­ti üzlet hátsó részé­nél lévő beszö­gel­lés­ben ala­kí­tot­ták ki éjsza­kai tar­tóz­ko­dá­si helyü­ket. A két férfi 2016 novem­be­ré­nek ele­jén fel­aján­lot­ta az akko­ri­ban haj­lék­ta­lan­ná vált vád­lott­nak, hogy ő is ott tölt­he­ti az éjsza­ká­kat, amely lehe­tő­ség­gel ezután a vád­lott több eset­ben élt.

A vád­lott 2016. novem­ber 23-án este ismét a sér­tet­tek által fel­aján­lott alvó­he­lyen tar­tóz­ko­dott. A férfi alko­holt fogyasz­tott, amely enyhe fokú ittas­sá­got ered­mé­nye­zett nála. Nem sok­kal később – a nyo­mo­zás során tisz­táz­ha­tat­lan okból és módon – a szin­tén ittas, egy­más­hoz közel alvó sér­tet­tek fek­vő­he­lyét meggyújtotta.

Az egyik férfi fel­éb­redt és ész­lel­te a tüzet, majd meg­pró­bál­ta a tár­sát kihúz­ni az akkor­ra már lán­go­ló hely­ről, azon­ban a heves tűz miatt ez nem sike­rült. A férfi ruhá­ja láng­ra kapott, és a vád­lott által oko­zott tűz miatt a test­fel­szí­né­nek közel 90 %-át érin­tő, IV. fokú égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az elszen­ve­dett sérü­lé­sei olyan súlyo­sak vol­tak, hogy az éle­tét azon­na­li orvo­si beavat­ko­zás­sal sem lehe­tett volna megmenteni.

A men­té­si kísér­let során a másik férfi a két kezén szen­ve­dett égési sérüléseket.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség  a vád­lot­tal szem­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re, több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra 20 évig ter­je­dő szabadságvesztés.