Főoldal » Hírek » Felgyújtotta haragosa autóját – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen állí­tott bíró­ság elé egy 69 éves fér­fit, aki két hét­tel ezelőtt fel­gyúj­tot­ta annak a nőnek az autó­ját, aki­vel koráb­ban egy par­ko­lá­si konf­lik­tus­ból adódó vitá­ja volt. Az elkö­ve­tőt a bíró­ság 1 év 6 hónap fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A vád sze­rint a férfi 2024. janu­ár 10-én, éjjel, autó­val a XVIII. kerü­let­be haj­tott, majd lepar­kolt abban az utcá­ban, ame­lyik­ben a sér­tett lakott. A fér­fi­nak a nővel egy koráb­bi par­ko­lá­si konf­lik­tus­ból adódó vitá­ja, illet­ve nézet­el­té­ré­se volt. A vád­lott kiszállt az autó­ból, majd gya­log, a kezé­ben egy égés­gyor­sí­tó anya­got tar­tal­ma­zó palack­kal, a sér­tett háza előtt par­ko­ló autó­hoz ment. Az autó­hoz érve a férfi a palack­ban lévő égés­gyor­sí­tó anyag­gal leön­töt­te a sér­tett gép­ko­csi­ját, majd azt meggyújtotta.

A tűz hatá­sá­ra a jármű tel­je­sen kiégett, amely­nek követ­ke­zé­ben a sér­tett­nek mint­egy 600.000 forint kára keletkezett.

A kerü­le­ti ügyész­ség az elkö­ve­tőt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé. A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Bíró­ság ron­gá­lás bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit, és 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jogerős.

A fel­vé­tel ele­jén az lát­ha­tó, aho­gyan az elkö­ve­tő autó­val meg­ér­ke­zik, lepar­kol, majd kiszáll a jár­mű­ből. A videó követ­ke­ző részén a férfi az égés­gyor­sí­tó anyag­gal a kezé­ben a sér­tett gép­ko­csi­já­hoz megy, ezután pedig már a lán­go­ló gép­ko­csi lát­ha­tó. A fel­vé­tel végén a vád­lott elhajt az autójával.