Főoldal » Archív » Félholtra verték a vasúti váróban üldögélő férfit

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett két fia­tal fiú és egy férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, akik Ócsán, a vas­út­ál­lo­más váró­ter­mé­ben üldö­gé­lő fér­fit olyan súlyo­san bán­tal­maz­ták, hogy a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­jai, két fia­tal fiú és egy férfi Ócsán egy mun­ka­he­lyen dol­goz­tak, és egy mun­kás­szál­lón lak­tak mind­annyi­an.

2019. novem­ber 6-án este a gya­nú­sí­tot­tak Ócsa utcát járva vod­kát, pálin­kát, ener­gia­italt ittak, leré­sze­ged­tek.

Éjfél után a vas­út­ál­lo­más felé indul­tak, zenét hall­gat­tak ordi­bál­tak. A vas­úti váró­ban fel­fi­gyel­tek egy padon üldö­gé­lő fér­fi­ra, a bűn­ügy sér­tett­jé­re. A fér­fit ismer­ték, mert koráb­ban ő is ugyan­ott lakott, mint a fia­tal fér­fi­ak.

Anél­kül, hogy erre a sér­tett okot adott volna, mind­há­rom gya­nú­sí­tott ütle­gel­ni és rug­dos­ni kezd­te a fér­fit. Az üté­sek és a rúgá­sok a sér­tett fejét és mell­ka­sát érték.  A verés után a  gya­nú­sí­tot­tak a fér­fit sor­sá­ra hagy­ták, és a zenét han­go­san hall­gat­va a mun­kás­szál­ló felé indul­tak.

A sér­tett elbal­la­gott a vas­úti váró­ból. Más­nap reg­gel egy isme­rő­se látta meg a férfi fel­da­gadt, véres arcát, és orvos­hoz küld­te őt. Az orvos­tól men­tő­vel a kór­ház­ba szál­lí­tot­ták a sér­tet­tet és élet­men­tő műté­tet haj­tot­tak végre rajta. A férfi ugyan­is élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett a bán­tal­ma­zá­sa során.

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott fér­fi­ak szö­ké­sé­től a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlya és a gya­nú­sí­tot­tak sze­mé­lyi körül­mé­nyei miatt tar­ta­ni kell. Annak a veszé­lye is fenn­áll, hogy sza­ba­don hagy­va a tanú meg­fé­lem­lí­té­sé­vel veszé­lyez­tet­nék a nyo­mo­zás sike­rét, vagy újabb bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el. Mind­ez kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tá­suk­kal aka­dá­lyoz­ha­tó meg.

A Pest Megyei Főügyész­ség ezért tett indít­ványt mind­há­rom gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re.