Főoldal » Hírek » Felismerte testvérében a rablót – vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy test­vér­pár ellen, akik részt vet­tek egy üllői élel­mi­szer­bolt kirablásában.

A vád­irat sze­rint a test­vé­rek közül az idő­seb­bik férfi 2020 máju­sá­ban már pár hónap­ja az üllői bolt­ban dol­go­zott. Fel­ada­tai közé tar­to­zott töb­bek között a műszak végén a napi bevé­tel tre­zor­ba helye­zé­se is.

Test­vé­re egy ízben meg­lá­to­gat­ta a mun­ka­he­lyén, majd fel­ve­tet­te, hogy könnyen ki lehet­ne rabol­ni az üzle­tet. Ekkor a bolt­ban dol­go­zó elkö­ve­tő fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy kame­ra­rend­szer is védi a helyet. Ennek elle­né­re ezután is több­ször kije­len­tet­te, hogy ki fogja rabol­ni a helyet. 

2020. május 2-án, a késő dél­utá­ni órák­ban a két test­vér folya­ma­to­san tar­tot­ta egy­más­sal tele­fo­nos cse­ve­gő felü­le­ten a kap­cso­la­tot. A bolt­ban dol­go­zó több­ször is tájé­koz­tat­ta a másik elkö­ve­tőt, hogy éppen hol tart a zárás­sal és azzal mikor fog végez­ni. Emel­lett a tre­zort sem zárta be és a pénzt is indo­ko­lat­la­nul elöl hagyta.

21 óra körü­li idő­ben a fia­ta­lab­bik test­vér nap­szem­üveg­ben és arcot taka­ró maszk­ban meg­je­lent a bolt rako­dó bejá­ra­tá­nál és becsöngetett.

Miu­tán az ajtót az egyik alkal­ma­zott kinyi­tot­ta, a fejé­hez egy fegy­ver­nek lát­szó tár­gyat tar­tott, ruhá­ját meg­ra­gad­ta és az iroda felé terelte.

Az iro­dá­hoz érve a bolt­ban dol­go­zó elkö­ve­tő azon­nal fel­is­mer­te test­vé­rét, azon­ban ezt nem jelez­te a töb­bi­ek­nek. Ezután a fegy­ver­rel fenye­ge­tő­dző elkö­ve­tő fel­szó­lí­tá­sá­ra a bolt­ban dol­go­zó elkö­ve­tő átad­ta a koráb­ban álta­la elöl hagyott pénzt és az alkal­ma­zot­tak mobil­te­le­fon­ja­it. A fegy­ve­res elkö­ve­tő több mint négy­mil­lió forint kész­pénz­zel távozott.

Ezt köve­tő­en a bolt­ban maradt elkö­ve­tő még elér­te, hogy csak az üzlet kör­nyé­ké­nek átné­zé­se után érte­sít­sék a rend­őr­sé­get a tör­tén­tek­ről, ezzel is időt nyer­ve testvérének.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség a test­vér­pár ellen fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat, ame­lyet a fia­ta­lab­bik férfi tet­tes­ként, az idő­sebb bűn­se­géd­ként köve­tett el.