Főoldal » Hírek » Fellebbez az ügyészség egy családon belüli erőszak ügyében - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csá­nak íté­le­te ellen.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 48 éves férfi hosszú éve­ken keresz­tül – a tett­le­ges becsü­let­sér­tés, vagy a könnyű testi sér­tés szint­jét elérő módon –, rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta fele­sé­gét, amely maga­tar­tá­sá­val nem csak veszé­lyez­tet­te, de tény­le­ge­sen káro­san is befo­lyá­sol­ta lánya erköl­csi és érzel­mi fejlődését.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, testi sér­tés vét­sé­gé­vel és becsü­let­sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ta a fér­fit. Az elkö­ve­tő az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján az elkö­ve­tés óta letar­tóz­ta­tás­ban van. 

A bíró­ság a 2021. novem­ber 16-ai íté­le­té­vel 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a fér­fit, továb­bá vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb olyan tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­sos viszony­ban állna.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség az íté­let ellen súlyo­sí­tá­sért, míg a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fellebbezett.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény –  fotók­kal – az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/letartoztatast-inditvanyoz-az-ugyeszseg-csaladon-beluli-eroszak-miatt-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/