Főoldal » Hírek » Fellebbez az ügyészség V. László és társai korrupciós ügyében

Az ügyész­ség három vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fellebbezést. 

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben, veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által köte­les­ség­sze­gés­sel és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 2014. augusz­tus 21-én nyúj­tott be vád­ira­tot V. Lász­ló és 21 társa ellen a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A 2020. júli­us 14-én meg­tar­tott zárt tár­gya­lá­son az ügyész és a védők per­be­szé­det tar­tot­tak a bűnös­sé­gü­ket beis­me­rő és a tár­gya­lá­si joguk­ról lemon­dó vád­lot­tak vonatkozásában.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa 2020. júli­us 16. nap­ján köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyolc vád­lott ese­té­ben hir­de­tett íté­le­tet, amely­ben vala­mennyi vád­lot­tat a vád­irat­ban fog­lalt – hiva­ta­li és kor­rup­ci­ós – bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt mond­ta ki bűnösnek.

A vád­kép­vi­se­le­tet ellá­tó ügyész öt vád­lott ese­té­ben tudo­má­sul vette az íté­le­tet, míg V. Lász­ló és továb­bi két ter­helt vonat­ko­zá­sá­ban ter­hük­re, súlyo­sabb bün­te­tés végett fellebbezett.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség V. Lász­ló vonat­ko­zá­sá­ban hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, egy vád­lott ese­té­ben – a pénz­bün­te­tés mel­lő­zé­se miatt – pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa, míg a har­ma­dik ter­helt ese­té­ben súlyo­sabb pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa végett jelen­tett be jogorvoslatot.