Főoldal » Archív » Fellebbezett az ügyészség a mértékes indítványát el nem érő büntetés miatt

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság rab­lás bűn­tet­te miatt tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­lott beis­me­rő val­lo­mást tett, azon­ban a bíró­ság által kisza­bott bün­te­tés nem érte el az ügyész­sé­gi indít­vány sze­rin­ti mér­té­ket, ezért az ügyész súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

 A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2018. októ­ber 15-én éjfél körül egy deb­re­ce­ni bel­vá­ro­si presszó előtt ittas álla­pot­ban kira­bol­ta a sértettet.

A két férfi az este során együtt ita­lo­zott, majd kimen­tek a szó­ra­ko­zó­hely elé, ahol a vád­lott meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, hogy meg­ve­ri, ha nem adja át a kar­órá­ját és 10.000,- Ft készpénzt.

A testi erő­fö­lény­ben lévő férfi fenye­ge­té­se a sér­tett­ben komoly félel­met kel­tett, ezért oda­ad­ta neki a 8.000,- Ft érté­kű kar­órá­ját és a nála lévő 3.000,- Ft-ot. A sér­tett ezután vissza­si­e­tett a presszó­ba, ahon­nan tele­fo­non érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A hely­szín­re érke­ző rend­őr­jár­őrök a presszó előtt tar­tóz­ko­dó vád­lot­tat elfog­ták.  A nála lévő kész­pénzt és órát lefog­lal­ták és vissza­ad­ták a sér­tett­nek, ezál­tal az oko­zott kár tel­jes egé­szé­ben megtérült.

A vád­lott a nyo­mo­zás során tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­sé­gé­vel élve vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a vád­lott a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a bűnös­sé­gét beis­me­ri, úgy a bíró­ság 6 év fegy­ház­bün­te­tést és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tést szab­jon ki vele szemben.

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság 2019. már­ci­us 7-én elő­ké­szí­tő ülést tar­tott, melyen az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra figye­lem­mel a vád­lott a vád­irat­tal egye­ző­en elis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemon­dott a tár­gya­lás jogáról.

A bíró­ság az elő­ké­szí­tő ülé­sen íté­le­tet hozott, a fel­tárt bűnös­sé­gi körül­mé­nyek alap­ján a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat 4 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te és mel­lék­bün­te­tés­ként 5 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

Az íté­le­tet a vád­lott és védő­je tudo­má­sul vette, az ügyész­ség azon­ban súlyo­sí­tás végett fel­leb­be­zést jelen­tett be, mivel a kisza­bott fegy­ház­bün­te­tés és a köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés tar­ta­ma nem érte el az ügyész­ség által indít­vá­nyo­zott mértéket.