Főoldal » Archív » Fellebbezett az ügyészség a sorozatbetörő ügyében, aki több mint 30 millió forint értéket zsákmányolt országszerte

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 59 rend­be­li lakás­be­tö­rés miatt mond­ta ki bűnös­nek a 44 éves solt­vad­ker­ti vád­lot­tat, az ügyész­ség az íté­le­tet eny­hé­nek tart­va fel­leb­be­zést jelen­tett be ellene.

A Nóg­rád Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. decem­ber ele­jén vette őri­zet­be a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit, aki­vel szem­ben töb­bek között Sal­gó­tar­ján­ban elkö­ve­tett lakás­be­tö­ré­sek miatt indult nyo­mo­zás, azon­ban a rend­őr­ség ala­pos fel­de­rí­tő mun­ká­ja nyo­mán több tucat, az ország külön­bö­ző helye­in – pél­dá­ul Győr­ben, Sze­ge­den, Veszp­rém­ben, Szom­bat­he­lyen, Pécsett és Mis­kol­con – elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt von­ták őt felelősségre.

A rend­őrök mobiltelefon- és úthasz­ná­la­ti ada­tok, a gya­nú­sí­tot­tól lefog­lalt elekt­ro­ni­kai esz­kö­zök ada­ta­i­nak vissza­nye­ré­se és az ügy­ben készí­tett nyom­szak­ér­tői véle­mé­nyek fel­hasz­ná­lá­sá­val orszá­gos koor­di­ná­ció alap­ján végül 59 lakás­be­tö­rés miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként a fér­fit, a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség pedig vala­mennyi cse­lek­mény miatt vádat emelt elle­ne. A cse­lek­mé­nye­i­vel a vád­lott több mint 30 mil­lió forint kárt oko­zott a betö­ré­sek sértettjeinek.

A vád­lott szin­te min­dig tár­sas­há­zak leg­fel­ső eme­le­tén lévő laká­so­kat válasz­tott, hogy az elkö­ve­tés ide­jén, a nap­köz­be­ni órák­ban gyér legyen a lép­cső­há­zi átme­nő for­ga­lom. A gyen­ge biz­ton­sá­gi ajtó­val védett laká­so­kat sze­mel­te ki, ame­lye­ket könnye­dén ki tudott nyit­ni a zár­be­té­tet eltör­ve. A laká­sok­ban cél­irá­nyo­san kuta­tott, néhol alig hagy­va ren­det­len­sé­get maga után, és volt ahová a vil­lany­kap­cso­ló bur­ko­la­tá­ért is vissza­ment, hogy ne hagy­jon ujjlenyomatot.

A bíró­sá­gi tár­gya­lá­son a vád­lott a cse­lek­mé­nyek nagy részé­re beis­me­rő val­lo­mást tett, az idő­ben leg­ko­ráb­bi három elkö­ve­tést viszont mind­vé­gig tagadta.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek közül mint­egy 25 rend­be­li lopás öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A vád­lott több­szö­rös vissza­eső, így a hal­ma­za­ti bün­te­té­si tétel felső hatá­rát a bün­te­tés kisza­bá­sá­nál két­szer kell a felé­vel meg­emel­ni, a vád­lot­tal szem­ben több mint 11 év sza­bad­ság­vesz­tés lett volna kiszabható.

Az ügyész a közép­mér­ték­nél lénye­ge­sen súlyo­sab­ban kérte meg­ál­la­pí­ta­ni a sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két, még­pe­dig a több­szö­rös vissza­esés miatt a leg­sú­lyo­sabb, fegy­ház vég­re­haj­tá­si foko­zat­ban azzal, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsát­ha­tó a bün­te­tés­ből, vala­mint indít­vá­nyoz­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tá­sát is.

A bíró­ság a vád­lott rész­be­ni beis­me­rő val­lo­má­sát elfo­gad­va vala­mennyi bűn­cse­lek­mény­ben kimond­ta bűnös­nek a fér­fit, ugyan­ak­kor csu­pán öt és fél év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, az alkal­maz­ha­tó­nál eggyel eny­hébb, bör­tön foko­zat­ban hatá­roz­ta meg a sza­bad­ság­vesz­tést, vala­mint úgy ren­del­ke­zett, hogy a bün­te­tés három­ne­gyed részé­nek letöl­té­se után a ter­helt fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsátható.

A bíró­ság emel­lett mint­egy 30 mil­lió forint­ra álla­pí­tott meg kár­té­rí­té­si köte­le­zett­sé­get azon sér­tet­tek­nek, akik ezt kér­ték, vala­mint továb­bi több mint 2 mil­lió forint összeg­re vagyon­el­kob­zást ren­delt el, és köte­lez­te a vád­lot­tat a több mint 8,7 mil­lió forint össze­gű bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az íté­let­ben meg­ha­tá­ro­zott sza­bad­ság­vesz­tést eltúl­zot­tan eny­hé­nek talál­va a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, hosszabb tar­ta­mú és fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés alkal­ma­zás érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést azzal, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy a ter­helt fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsátható.