Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség » Fellebbviteli eljárásban folytatódik a szökésben lévő török kábítószer-kereskedő büntetőügye – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta egy szö­kés­ben lévő török kábítószer-kereskedővel szemben. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2021. év ele­jén emelt vádat egy, az 50-es éve­i­ben járó török-magyar ket­tős állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben kábítószer-kereskedelem miatt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék az isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó elkö­ve­tőt 2023. május 22-én kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt, mint több­szö­rös vissza­esőt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­sel súj­tot­ta azzal, hogy 25 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra a bün­te­té­se foga­nat­ba véte­lét követően.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a török szár­ma­zá­sú férfi előző, magyar­or­szá­gi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből tör­té­nő sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en 2019. év tava­szán meg­szer­vez­te, hogy ten­ge­ri és szá­raz­föl­di úton Irán­ból, Szlo­vé­nia érin­té­sé­vel Magyar­or­szág­ra hero­int csem­pész. Az ille­gá­lis tranz­ak­ció kere­té­ben Koper kikö­tő­jé­ben egy kon­té­ner­be rejt­ve 740 kilo­gramm, fél kilós cso­ma­gok­ban szét­osz­tott hero­in érke­zett. Ebből az elkö­ve­tő magyar segí­tő­je köz­ben­já­rá­sá­val, mint­egy 67 kg-ot Buda­pest­re szál­lít­ta­tott, ahol a fuva­ro­zót elfog­ták a nála lévő kábí­tó­szer­rel. A kikö­tő­ben maradt kon­té­nert a szlo­vén bűn­ül­dö­ző ható­sá­gok fog­lal­ták le a benne lévő külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábítószerrel.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész a török férfi ter­hé­re a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sa leg­ko­ráb­bi idő­pont­já­nak későb­bi idő­pont­ban tör­té­nő meg­ha­tá­ro­zá­sá­ért, míg a védő fel­men­té­sért, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te a szö­kés­ben lévő ter­helt távol­lé­té­ben az íté­lő­táb­lai eljá­rás lefoly­ta­tá­sát és kisza­bott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát az ügyé­szi fel­leb­be­zés­nek megfelelően.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/tobb-mint-17-milliard-forint-erteku-kabitoszert-csempesztek-a-vad-szerint-rendorsegi-es-tek-es-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye