Főoldal » Hírek » Felment a pumpa a nagy várakozásban – videóval – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki tavaly tavasszal a magyar hatá­ron került szó­vál­tás­ba egy hon­fi­tár­sá­val, majd lépett fel vele szem­ben erőszakosan.

A vád­irat sze­rint 2023. ápri­lis 13-án, az esti órák­ban a rösz­kei autópálya-határátkelőhely kilé­pő olda­li kapu­i­nál jelen­tős kocsi­sor tor­ló­dott fel. A vád­lott a fur­gon­já­val egyre erő­sza­ko­sab­ban akart bevág­ni jobb­ról a sér­tett fele­sé­ge által veze­tett sze­mély­au­tó elé, ezért a sér­tett kiszállt, és meg­pró­bált beszél­ni vele. A vád­lott erre szin­tén kiszállt a jár­mű­vé­ből, majd han­gos vitá­ba keve­re­dett a sér­tet­tel, aki­nek a haját meg­ra­gad­va az arcá­ba is bele­ütött, ami miatt a sér­tett szem­üve­gé­nek len­csé­je megrepedt.

Az eset­nek az vetett véget, hogy a sér­tett fele­sé­ge a jár­mű­ből kipat­tant, és a fér­fi­ak­ra ordí­tott, ezután pedig a férj a határ­őrö­ket érte­sí­tet­te a történtekről.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­ge elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. A ter­helt bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A közölt vide­ó­fel­vé­telt a sér­tett jár­mű­vé­nek fedél­ze­ti kame­rá­ja rögzítette.