Főoldal » Archív » Félreértésből rátörte az ajtót és betörte az orrát

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 33 éves férfi és egy 41 éves nő ellen aljas indok­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, magán­lak­sér­tés vét­sé­ge és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt.

A vád­lot­tak közül a nő 2018. decem­ber hónap első nap­ja­i­ban, a dél­utá­ni órák­ban Tisza­lú­con az egyik ital­bolt­ban ittas álla­pot­ban össze­ve­szett egy fér­fi­vel, akit ezután két alka­lom­mal arcul ütött. Még aznap dél­után az ese­tet elmond­ta a test­vé­ré­nek, meg­em­lít­ve azt is, hogy elcsat­tant két pofon. A szin­tén ittas álla­pot­ban lévő test­vé­re azon­ban fél­re­ér­tet­te, és azt hitte, hogy a nővé­rét pofoz­ták meg, ezért elment a férfi laká­sá­hoz, kopog­ta­tott az ajtón, azon­ban mivel a sér­tett a szo­bá­ban aludt, nem nyi­tot­ta ki, a vád­lott ezért bele­rú­gott az ajtó­ba, amely­ből a zár kisza­kadt és az ajtó kinyílt.

Oda­ment a szo­bá­ban az ágyon fekvő, de már a zajra fel­éb­redt sér­tett­hez, és fele­lős­ség­re vonta, hogy miért ütöt­te meg a nővé­rét, azon­ban a választ nem várta meg, hanem két eset­ben a fején ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki­nek erre a vér ömle­ni kez­dett az orrából.

A vád­lott ezután elfu­tott, a sér­tett pedig a közel­ben lakó roko­ná­tól kért segít­sé­get, és az érte­sí­tés­re kiér­ke­ző mentő kór­ház­ba szállította.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az orr­csont dara­bos töré­sé­vel és a cson­tos szem­üreg töré­sé­vel, vala­mint zúzó­dá­sok­kal járó 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Magán­lak­sér­tés vét­sé­ge miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 5 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lot­tak sza­bad­lá­bon van­nak közü­lük a férfi a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, a vád­lot­tak közül a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, míg a nővel szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indítványozott.