Főoldal » Hírek » Féltékenység miatt késelte meg iskolatársát a fiatalkorú lány - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a fia­tal­ko­rú lány ellen, aki a taní­tás után az isko­la mögöt­ti ját­szó­té­ren pil­lan­gó­kés­sel szúr­ta meg a sér­tet­tet.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a kis­ko­rú sér­tett isko­la­tár­sak vol­tak, mind­ket­ten egy deb­re­ce­ni közép­is­ko­lá­ba jár­tak.

A lány­nak tudo­má­sa volt arról, hogy volt barát­ja és a sér­tett pár­kap­cso­lat­ban van­nak, amit nem tudott elfo­gad­ni. 2023. janu­ár ele­jén közöt­tük vita ala­kult ki, később inter­ne­tes alkal­ma­zá­so­kon keresz­tül üzen­get­tek egy­más­nak, illet­ve sér­te­get­ték egy­mást. A fia­ta­lok meg­ál­la­pod­tak abban, hogy konf­lik­tu­su­kat sze­mé­lye­sen ren­de­zik 2023. janu­ár 25-én, és a taní­tást köve­tő­en az isko­la mögöt­ti ját­szó­té­ren fog­nak talál­koz­ni.

A meg­be­szél­tek sze­rint talál­koz­tak, és a közel­ben tar­tóz­kod­tak isme­rő­se­ik, bará­ta­ik is. A lány és a sér­tett újra szó­vál­tás­ba keve­re­dett, szid­ták és sér­te­get­ték egy­mást, majd a vita dula­ko­dás­sá fajult, a vád­lott test­kö­zel­be került a sér­tett­hez, a kabát­zse­bé­ből elő­vett egy pil­lan­gó­kést, majd a hegyé­vel lefe­lé tart­va csap­ko­dott a fia­tal lány irá­nyá­ba. A táma­dó három­szor meg­vág­ta a sér­tett bal vál­lát és egy­szer meg­szúr­ta őt a mell­ka­sán, a hón­alj vona­lá­ban.

A sér­tett isme­rő­sei a vád­lott kezé­ből kivet­ték a pil­lan­gó­kést, azon­ban a fia­tal­ko­rú tovább­ra sem hagyott fel táma­dó szán­dé­ká­val, a sér­tet­tel dula­kod­ni kez­dett. Eköz­ben mind a ket­ten a föld­re estek, egy­mást rán­gat­ták és test­szer­te meg­ütöt­ték.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló fia­tal­ko­rú vád­lott ellen a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken.

A vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tat fia­tal­ko­rú­ak bör­tön­bün­te­té­sé­re ítél­je, mely­nek vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel és álla­pít­sa meg, hogy a vád­lott a pró­ba­idő tar­ta­ma alatt a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se értel­mé­ben párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll. Emel­lett indít­ványt tett arra is, hogy a tör­vény­szék az elkö­ve­tés esz­kö­ze­ként hasz­nált pil­lan­gó­kést koboz­za le.