Főoldal » Hírek » Féltékenységből bántalmazta élettársát - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2020 ápri­li­sá­ban egy Vas megyei város­ban fél­té­keny­ség­ből több­ször meg­ütöt­te, meg­rúg­ta az élet­tár­sát és neki élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020 ápri­li­sá­ban a sér­tet­tel közö­sen hasz­nált albér­let­ben ita­lo­zott, miköz­ben szó­vál­tást pro­vo­kált a sér­tet­tel, őt azzal gya­nú­sí­tot­ta, hogy meg­csal­ta, majd ököl­lel több­ször arcon ütöt­te őt.

A sér­tett a nap­pa­li­ba mene­kült, azon­ban a vád­lott utána ment és foly­tat­ta a bán­tal­ma­zá­sát, miköz­ben köve­tel­te, hogy árul­ja el kivel csal­ta meg.

A sér­tett félel­mé­ben mon­dott egy nevet, emi­att a vád­lott ismét ököl­lel arcon ütöt­te, vala­mint meg­rúg­ta.

A sér­tett­nek azt köve­tő­en sike­rült a lakás­ból elme­ne­kül­nie, hogy a vád­lott bora elfo­gyott és a vád­lott továb­bi ita­lért ment el a köze­li lera­kat­ba.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A Vas Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A Vas Megyei Főügyész­ség mér­té­kes indít­ványt is tett a vád­irat­ban és három év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, ha az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.