Főoldal » Hírek » Féltékenységből, kíméletlenül bántalmazta élettársát – fotóval – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A férfi ököl­lel és egy szer­szám­nyél­lel is üté­se­ket mért a nőre, aki súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2023. júli­us 25-én, este, a haj­dú­szo­bosz­lói ott­ho­nuk­ban össze­ve­szett az élet­tár­sá­val, mert fél­té­keny volt a nőre. Dühé­ben szid­ta és ököl­lel több­ször megütötte.

A sér­tett elme­ne­kült a ház­ból, ahová más­nap vissza­tért. A vád­lott azon­ban ismét bán­tal­maz­ta, az arcán és a hátán ököl­lel több­ször meg­ütöt­te, köz­ben fel­vett egy szer­szám­nye­let, ami­vel a lábá­ra mért ütést, majd abbahagyta.

A férfi kitar­tó­an bán­tal­maz­ta az erő­szak­tól sok­kos álla­pot­ban síró nőt, aki emi­att nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett. 

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat. Vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, továb­bá a bán­tal­ma­zás esz­kö­zé­nek elkob­zá­sá­ra tett indítványt.

A rend­őr­ség által készí­tett fotón a bán­tal­ma­zás esz­kö­ze látható.

a bántalmazás eszköze, a szerszámnyél