Főoldal » Hírek » Féltékenységből megalázta, verte feleségét – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt. A férj ittas álla­pot­ban rend­sze­re­sen agresszív hang­nem­ben, az embe­ri mél­tó­sá­got súlyo­san sértő kije­len­té­sek­kel meg­aláz­ta fele­sé­gét, fél­té­keny­sé­ge miatt több­ször megverte.

A vád­irat sze­rint a házas­pár egy bor­so­di kis­vá­ros­ban lakott. 2021. végé­től 2023 novem­ber végé­ig a rend­sze­re­sen ita­lo­zó vád­lott a laká­suk­ban agresszív hang­nem­ben, az embe­ri mél­tó­sá­got súlyo­san sértő kije­len­té­sek­kel meg­aláz­ta fele­sé­gét. Ha az asszony azon­nal nem tel­je­sí­tet­te az olyan fel­szó­lí­tá­sa­it, hogy adjon neki ciga­ret­tát, vala­mint ha nem volt meg­elé­ged­ve a főzött étel­lel, akkor azért, hogy a fele­sé­ge tudja mi a dolga, több­ször arcon ütöt­te. 2023 augusz­tus végén a nő a vád­lott tudo­má­sa nél­kül been­ged­te a laká­suk­ba a férje erő­sen ittas férfi roko­nát. Emi­att a vád­lott fél­té­kennyé vált, roko­nát elza­var­ta, fele­sé­gét pedig több­ször meg­ütöt­te, megrúgta.

2023 novem­ber végén az elkö­ve­tő a fele­sé­gé­vel közös ita­lo­zás után alud­ni tért, de a nő éjfél után fel­éb­redt, a kony­há­ba ment enni. Úgy hal­lot­ta, mint­ha vala­ki az utcá­ról beki­a­bált volna hoz­zá­juk, a kapu­hoz indult, de az ablak­ból kinéz­ve sen­kit nem látott. A vád­lott fel­éb­red­ve nem talál­ta a fele­sé­gét, fél­té­keny­ség­ből átnéz­te a lakást, hogy nincs-e ott eset­leg egy férfi. Sen­kit nem talált, ennek elle­né­re fele­lős­ség­re vonta a nőt, rán­gat­ta, ököl­lel ütle­gel­te, majd egy fél méte­res fanyél­lel tovább bán­tal­maz­ta. Az asszony segít­sé­gért kia­bált, kime­ne­kült a ház­ból és a szom­szé­dok­tól érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház bün­te­tést indítványozott.