Főoldal » Hírek » Féltékenységből okozott életveszélyes sérülést - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A másod­fo­kú Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben a vád­lott az élet­tár­sát fél­té­keny­ség­ből rend­sze­re­sen bántalmazta.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a 2021. ápri­lis 28. nap­ján kihir­de­tett íté­le­té­ben a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt – mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esőt – 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra. 

A bün­te­tő­jog­ban erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső az olyan több­szö­rös vissza­eső, aki mind­há­rom alka­lom­mal sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, és e minő­sí­té­sét meg­elő­ző­en már két alka­lom­mal ezért vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélték. 

A nem jog­erős íté­let sze­rint az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­ként már elítélt vád­lott fél­té­keny­sé­gé­ből ere­dő­en éve­ken át bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát, akit a leg­utol­só alka­lom­mal ittas álla­pot­ban kéz­zel a fején és test­szer­te, szer­szám­nyél­lel pedig a tes­tén ütle­gelt. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett lép­re­pe­dést is szen­ve­dett, ennek foly­tán élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, a lépét el kel­lett távolítani.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint a taga­dó vád­lot­tal – aki­nek ter­hé­re esnek továb­bi súlyo­sí­tó körül­mény­ként a sér­tett koráb­bi bán­tal­ma­zá­sai, az ittas álla­po­ta és az esz­köz hasz­ná­la­ta is – szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mind nemük­ben, mind mér­té­kük­ben fel­tét­le­nül szük­sé­ge­sek és indo­kol­tak, az ügyész­nek – a vád­lott beis­me­ré­se és a tár­gya­lás­ról lemon­dá­sa ese­té­re szóló – 6 év fegy­ház­bün­te­tés és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett ún. mér­té­kes indít­vá­nyá­hoz képest is.