Főoldal » Hírek » Féltékenységből ölt egy férfi - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség egy férfi ellen, aki az élet­tár­sát külö­nös kegyet­len­ség­gel meg­öl­te, apó­sát meg­szúr­ta, közös gyer­me­kü­ket pedig leütötte. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott és élet­tár­sa egy szat­má­ri falu­ban éltek, azon­ban az élet­tár­si kap­cso­lat már 2015-ben meg­sza­kadt. Ennek elle­né­re a férfi több­ször meg­lá­to­gat­ta volt élet­tár­sát és közös kis­lá­nyu­kat, de ami­kor meg­tud­ta, hogy a nőnek új kap­cso­la­ta van, zak­lat­ni, bán­tal­maz­ni kezd­te a sértettet.

2021. május 31. nap­ján, éjjel egy óra körül a vád­lott ismét meg­je­lent a közös csa­lá­di ház­nál, ahol kopog­ta­tá­sá­ra a sér­tett been­ged­te. Már az elő­tér­ben kéz­zel ütle­gel­te a sér­tet­tet, aki a ház hátsó szo­bá­já­ba mene­kült. A férfi elő­vet­te a magá­nál tar­tott tapé­ta­vá­gó kést, és azzal több­ször meg­szúr­ta, illet­ve meg­vág­ta a sér­tet­tet. A dula­ko­dás zajá­ra fel­éb­redt a 14 éves kis­lá­nyuk, aki tele­fo­non érte­sí­tet­te az édes­any­ja szü­le­it, majd a kony­há­ból magá­hoz vett egy nagyobb kést azért, hogy segít­sen az any­já­nak. Ezt meg­lát­ta a férfi, aki elvet­te gyer­me­ké­től a kést, majd a kis­lányt ököl­lel úgy meg­ütöt­te, hogy az a föld­re esett. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő a kés­sel szur­kál­ta tovább a föl­dön fekvő sér­tet­tet, aki a hely­szí­nen meghalt.

A vád­lott gyer­me­ke a bejá­ra­ti ajtót nem tudta kinyit­ni, ezért az abla­kon keresz­tül kimá­szott, ahol az idő­köz­ben oda­ér­ke­ző nagy­szü­lei vár­ták. A sér­tett édes­ap­ja szin­tén az abla­kon beju­tott a lakás­ba, és azt látta, hogy a férfi a kés­sel több­ször hasba szúr­ja magát. Fele­lős­ség­re vonta a vád­lot­tat, aki erre a kés­sel az apó­sát a hom­lo­kán két­szer meg­vág­ta. Az ese­mé­nyek­nek az vetett véget, hogy két rokon férfi a csa­lá­di ház bejá­ra­ti ajta­ját betör­te és kime­ne­kí­tet­te a sértettet.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. A vád­irat­ban a megyei főügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je a vádlottat.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.

A fotón a betört bejá­ra­ti ajtó látható.