Főoldal » Archív » Féltékenységből szúrt a debreceni férfi

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a deb­re­ce­ni férfi ellen, aki fél­té­keny­ség­ből szúr­ta meg az érzel­me­it nem viszon­zó nő élettársát.

A vád­lott és a sér­tett hosszabb ideje ismer­ték egy­mást, koráb­ban egy­más köze­lé­ben lak­tak. A vád­lott érzel­mi­leg kötő­dött a sér­tett élet­tár­sá­hoz, sze­re­tett volna vele köze­leb­bi kap­cso­lat­ba kerül­ni, ezért őt több­ször keres­te sze­mé­lye­sen és tele­fo­non, azon­ban az asszony a férfi köze­le­dé­sét min­dig elhárította.

2017. szep­tem­ber 18-án a vád­lott két­szer is meg­je­lent a sér­tett házá­nál, be akart jutni, ezért han­go­san döröm­bölt a lemez­ka­pun. Első alka­lom­mal csak az asszony volt ott­hon, aki fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy távoz­zon. A vád­lott kora dél­után ismé­tel­ten meg­je­lent a ház előtt, és han­go­san ütöt­te a kaput, majd egy idő után magá­tól elin­dult a köze­li tér felé. A ház­ban tar­tóz­ko­dó sér­tett kiment az utcá­ra, ahol fel­is­mer­te a vád­lot­tat, utána ment, majd kér­dő­re vonta.

A vád­lott rend­kí­vül ide­ge­sen vissza­for­dult a sér­tett felé, aki ettől meg­ijedt, és tart­va a vád­lott bán­tal­ma­zá­sá­tól, keze­it a feje elé kapta, ekkor azon­ban hir­te­len az elkö­ve­tő egy isme­ret­len esz­köz­zel a férfi bal olda­li mell­ka­sát két­szer meg­szúr­ta a hón­alj vona­lá­ban, majd elszaladt.

A fér­fit isme­rő­sei kísér­ték kór­ház­ba, ahol őt hala­dék­ta­la­nul és szak­sze­rű­en ellát­ták, ugyan­is a szúrt és met­szett sérü­lé­sei a mell­üreg meg­nyí­lá­sa miatt köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes álla­po­tot okoztak.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.