Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Feltételes szabadság ideje alatt bántalmazta barátnőjét - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A har­min­cas éve­i­ben járó fér­fit koráb­ban külö­nös vissza­eső­ként ítél­ték sza­bad­ság­vesz­tés­re, mely­ből idén nyá­ron sza­ba­dult, fel­té­te­les sza­bad­ság ked­vez­ménnyel. A ked­vez­mény ideje alatt, novem­ber 18. nap­ján azon­ban több­ször bán­tal­maz­ta a barát­nő­jét, más­nap pedig lopott, ezért az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta letartóztatását.

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya sze­rint az állan­dó tar­tóz­ko­dá­si hellyel és mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­ző férfi és barát­nő­je 2022. novem­ber 18-án Auszt­ri­á­ban kirán­dul­tak, ott alko­holt fogyasz­tot­tak. A vissza­fe­lé, Sop­ron­ba tartó vona­ton a férfi verni kezd­te a barát­nő­jét annak érde­ké­ben, hogy a nő sze­rez­zen pénzt; ellen­ke­ző eset­ben agyon­ve­ri őt is és a csa­lád­ját is.

Sop­ron­ba érve a férfi ököl­lel tovább bán­tal­maz­ta a barát­nő­jét, aki­nek ekkor már a szája is vérez­ni kezdett.

Ezt ész­lel­ve egy járó­ke­lő hívta a rend­őr­sé­get, ami a fér­fit nem tán­to­rí­tot­ta el attól, hogy a barát­nő­jét újra meg­üs­se és egy tapé­ta­vá­gó kés­sel az arcát megvágja.

A férfi Sop­ron­ban halad­va ezt köve­tő­en még ököl­lel újra több­ször arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki végül beme­ne­kült egy üzlet­be és ott segít­sé­get kért. A férfi ekkor még egy dara­big kia­bált az utcán, majd a rend­őrök elől elmenekült.

A férfi más­nap a sop­ro­ni pia­con fel­ka­pott egy pénz­ka­zet­tát és azzal meg­pró­bált elfut­ni, azon­ban a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dók ebben meg­aka­dá­lyoz­ták. A 169.065 forin­tos lopá­si kár ezzel megtérült.

A ter­helt a cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét elismerte.

Az ügyész­ség a súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt folya­mat­ban lévő bűn­ügy­ben a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, az eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­nek lehe­tő­sé­ge és a bűn­is­mét­lés eshe­tő­sé­ge miatt kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tás elrendelését.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónapra.