Főoldal » Hírek » Feltöltős csalás a börtönből – vádemelés- a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki miköz­ben sza­bad­ság­vesz­té­sét töl­töt­te, máso­kat pró­bált becsap­ni lot­tó­nye­re­ményt szín­lel­ve.

A férfi 2019 nya­rán sza­bad­ság­vesz­té­sét töl­töt­te egy bör­tön­ben, ahol a bör­tön tudta és enge­dé­lye nél­kül tar­tott egy mobil­te­le­font és egy más nevé­re szóló SIM-kártyát.

A férfi ez alatt az idő­szak alatt több hívást haj­tott végre abból a cél­ból, hogy a vélet­len­sze­rű­en kivá­lasz­tott tele­fon­szá­mok hasz­ná­ló­it sze­ren­cse­já­té­kon nyert pénz­összeg­re hivat­ko­zás­sal téve­dés­be ejtse és őket az álta­la hasz­nált hívó­szám fel­töl­té­sé­re bírja rá.

A vád­lott ezen alkal­mak­kor hívta fel a pécsi sér­tet­tet is, aki­nek azt állí­tot­ta, hogy a sze­ren­cse­já­té­kot szer­ve­ző cég­től hívja, ahol a sér­tett kész­pénzt nyert, ehhez azon­ban csak úgy tud hoz­zá­jut­ni, ha bank­au­to­ma­tán keresz­tül fel­töl­té­se­ket hajt végre az álta­la meg­adott tele­fon­szám­ra.

A sér­tett ezért a laká­sá­hoz leg­kö­ze­lebb talál­ha­tó bank­au­to­ma­tá­hoz ment, ahol a vád­lott irány­mu­ta­tá­sai alap­ján hat alka­lom­mal, össze­sen 90.000 Ft-tal töl­töt­te fel a meg­adott és álta­la hasz­nált tele­font.

A vád­lott ezt köve­tő­en a fel­töl­tött tele­fon­szám­ról a fel­töl­tött össze­get játék­ra for­dít­va mobil­lot­tó nye­re­mény­já­té­kon vett részt, mely­ből 35.000 Ft nye­re­mé­nye szár­ma­zott.

Az így nyert össze­get hoz­zá­tar­to­zói bank­szám­lá­já­ra utal­tat­ta, így jutva kész­pénz­hez a fel­töl­tés­ből szár­ma­zó csa­lás­ból.

A vád­lott cse­lek­mé­nye a csa­lás vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.