Főoldal » Hírek » Felügyeletére bízott gyerekek sérelmére követett el szexuális erőszakot az edző - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kú taná­csa előtt foly­ta­tó­dott az eljá­rás annak vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki edző­ként több kis­ko­rú tanít­vá­nyá­hoz is sze­xu­á­lis indít­ta­tás­sal közeledett.

A 35 éves férfi 2017. augusz­tu­sá­tól egy dél-baranyai tele­pü­lés sport­egye­sü­le­té­nek fut­ball­edző­je­ként dol­go­zott. A szü­lők és a gyer­me­kek köré­ben nép­sze­rű­ség­nek örven­dő peda­gó­gus az óvo­dás és álta­lá­nos isko­lás kor­osz­tály­hoz tar­to­zó gye­re­kek­ből álló lab­da­rú­gó csa­pa­to­kat edzett, emel­lett szá­mos közös­sé­gi prog­ra­mot – tábo­ro­zá­so­kat, kirán­du­lá­so­kat – szer­ve­zett tanít­vá­nya­i­nak, és esten­ként azok szü­le­i­nek is. Több­ször szer­ve­zett ott­ho­ná­ban is össze­jö­ve­te­le­ket a csa­pa­tai tag­ja­i­nak, ahol közö­sen piz­zá­zott, pala­csin­tá­zott és video­já­té­ko­zott a szü­le­ik által fel­ügye­le­té­re bízott fiúk­kal. Az ilyen össze­jö­ve­te­lek során 2018 és 2019. évek­ben három gyer­mek­ko­rú sér­tett sérel­mé­re több alka­lom­mal is sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett. A gye­re­kek utóbb csa­lád­tag­ja­ik­nak rész­le­te­sen beszá­mol­tak az eseményekről.

A Pécsi Tör­vény­szék a vád­lot­tat 3 rend­be­li, tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött, fel­ügye­le­te alatt álló sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 6 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

A íté­let ellen az ügyész a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa iránt ter­jesz­tett elő fel­leb­be­zést, amit a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség fenn­tar­tott. A vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fellebbezett.

A Pécsi Íté­lő­táb­la az ügy­ben a mai napon tar­tott tár­gya­lást elna­pol­ta. Az eljá­rás 2022. már­ci­us 22. nap­ján a per­be­szé­dek meg­tar­tá­sá­val folytatódik.