Főoldal » Archív » Felügyelőjére támadt a gyermekotthon lakója

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a fia­tal­ko­rú­val szem­ben, aki fel­ügye­lő­jét bántalmazta.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott a gönci gyer­mek­ott­hon lakó­ja 2017. év május hónap végén, a késő éjsza­kai órák­ban zárás után érke­zett meg a gyer­mek­ott­hon­hoz, ezért annak bejá­ra­ti ajta­ját kívül­ről rug­dos­ni kezd­te, és kia­bál­va, trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta az ajtót bezá­ró fel­ügye­lő nőt.

A fel­ügye­lő kinyi­tot­ta a bejá­ra­ti ajtót, a vád­lott bement az épü­let­be, de tovább ordí­to­zott és szi­dal­maz­ta őt, ezért a nő az agresszí­ven fel­lé­pő vád­lot­tat a fal­hoz nyom­ta. Erre a vád­lott a bal comb­ján meg­rúg­ta őt, a továb­bi bán­tal­ma­zást három társa akar­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, elhúz­ták, azon­ban a vád­lott elkap­ta a nő nya­kát, majd nya­kon ütöt­te, és több­ször az irá­nyá­ba rúgott, amely rúgá­sok már azért nem érték el a sér­tet­tet, mivel a vád­lott három kísé­rő­je ismét beavat­ko­zott, és elvit­ték a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett a nya­kán és a bal lábán 8 napon belül gyó­gyu­ló hám­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett el, könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

A gyer­mek­fel­ügye­lő köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minősül.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 5 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő – az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lott sza­bad­lá­bon van, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben a vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.