Főoldal » Hírek » Felújítás alatt álló házból lopott értékes tárgyakat a segédmunkás- FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a csa­lá­di ház fel­újí­tá­sa alatt érté­kes tár­gya­kat lopott az épületből.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. év ele­jé­től segéd­mun­kás­ként fel­újí­tást vég­zett az esz­ter­go­mi csa­lá­di ház­ban, így ott hely­is­me­ret­tel ren­del­ke­zett, látta, hogy az érté­kes tár­gya­kat hol tárol­ják, és milyen módon lehet bejut­ni az ingat­lan­ba, ami­kor ott már nem foly­nak a fel­újí­tá­si mun­ká­la­tok. A fel­újí­tás alatt álló ingat­lan bejá­ra­ti kapu­ját nem lehe­tett kulcs­ra zárni, hanem egy meg­be­szélt helyen tar­tot­ták a kilin­cset, amely segít­sé­gé­vel dolog elle­ni erő­szak nél­kül lehe­tett bejut­ni az udvarra.

A férfi 2020. már­ci­us 19-ét meg­elő­ző napok­ban a fel­újí­tá­si mun­kák ideje alatt rész­ben mun­ka­idő­ben, rész­ben azt köve­tő­en több alka­lom­mal, heti rend­sze­res­ség­gel tulaj­do­ní­tott el érté­kes por­ce­lán tár­gya­kat, fest­ményt, össze­sen 82.740 forint értékben.

Ugyan­eb­ből a csa­lá­di ház­ból egy másik sér­tett tulaj­do­nát képe­ző össze­sen 162.500 forint érté­kű, hat darab szer­szám­gé­pet lopott a férfi.

A fér­fi­val szem­ben a bíró­ság  2019-ben lopás vét­sé­ge miatt vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett 10 hónap fog­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki.

A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, 119.990 forint össze­gű vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je, vala­mint a koráb­ban kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát ren­del­je el.