Főoldal » Hírek » Felújított ügyészségi épületet adtak át Komáromban - fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész adta át a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség fel­újí­tott, a XXI. szá­zad igé­nye­it kielé­gí­tő, modern irodaépületét. 

A járá­si ügyész­ség ille­té­kes­sé­ge 26 tele­pü­lés­re ter­jed ki, a terü­le­tén közel 60.000 ember él. A vár­me­gye har­ma­dik leg­na­gyobb ügyész­sé­gén öt ügyész, egy alügyész, négy iro­dai és egy fizi­kai alkal­ma­zott tel­je­sít szolgálatot.

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség hosszú éve­ken át a járás­bí­ró­ság épü­le­té­ben műkö­dött, elhe­lye­zé­se itt zsú­folt­tá vált.

Az ügyész­ség 2017. évben szer­zett tulaj­don­jo­got a most átadott épü­let­ben, amely 100 éves múlt­ra tekint vissza, és ere­de­ti funk­ci­ó­ja sze­rint fog­da­ként műkö­dött. Az épü­let fel­újí­tá­sa 2021. júni­us ele­jén indult meg, és alig, több mint egy év eltel­té­vel feje­ző­dött be. A beru­há­zás­sal a XXI. szá­zad igé­nye­i­nek és elvá­rá­sa­i­nak meg­fe­le­lő mun­ka­hely jött létre, az épü­let új kon­den­zá­ci­ós gáz­ka­zánt, hűtő-fűtő, és biz­ton­ság­tech­ni­kai rend­szert kapott.

A rekonst­ruk­ció utáni 326 m2 alap­te­rü­le­tű szék­ház 284,8 mil­lió forint beru­há­zá­si költ­ség­gel való­sult meg, utcai hom­lok­za­ta helyi egye­di véde­lem alatt áll.

Dr. Polt Péter ünne­pi beszé­dé­ben hang­sú­lyoz­ta, hogy az elmúlt húsz évben az ügyé­szi szer­ve­zet­ben folya­ma­to­san zaj­la­nak az inf­ra­struk­tu­rá­lis fej­lesz­té­sek. Az ügyész­ség kiemelt hang­súlyt helyez a XXI. szá­zad igé­nye­i­nek és elvá­rá­sa­i­nak meg­fe­le­lő mun­ka­he­lyek lét­re­ho­zá­sá­ra, amely­nek fon­tos eleme az ener­gia­ta­ka­ré­kos, biz­ton­sá­gos és haté­kony műkö­dés. E fej­lesz­té­sek segí­tik és támo­gat­ják az ügyész­ség dol­go­zó­it abban, hogy a XXI. szá­zad köve­tel­mé­nye­i­nek meg­fe­le­lő mun­kát tegye­nek le az asztalra.