Főoldal » Archív » Felvette az előlegeket, majd eltűnt a kontár szerelő

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 48 éves férfi ellen nagyobb kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és kisebb kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt.

A férfi 2016 júli­u­sá­nak máso­dik felé­ben Kazinc­bar­ci­kán víz- és fűtés­rend­szer kor­sze­rű­sí­té­sét vál­lalt 1 200 000 Ft-ért, és a meg­ren­de­lő­től több rész­let­ben 720 000 Ft-ot átvett, azon­ban a mun­kát nem végez­te el, csak meg­ren­delt egy gáz­ka­zánt, ami­ért 30 000 Ft elő­le­get kifizetett.

2017 máju­sá­nak ele­jén Gesz­tely tele­pü­lé­sen gáz­be­kö­tés elvég­zé­sé­ről álla­po­dott meg 550 000 Ft mun­ka­dí­jért, amely­ből rész­le­tek­ben 540 000 Ft-ot vett át, de csak annyi mun­kát vég­zett el, hogy egy csö­vet veze­tett be és egy radi­á­tort helye­zett fel a ház­ban szakszerűtlenül.

2017 szep­tem­be­ré­nek végén Mis­kol­con vál­lalt kazán­ja­ví­tást, ame­lyért 55 000 Ft-ot átvett, a mun­kát nem végez­te el, mind­össze­sen a kazán­ból kisze­rel­te a szi­vattyút és a motort.

2018 már­ci­u­sá­nak köze­pén Nyék­lád­há­zán gáz- és víz­rend­szer fel­újí­tás­ra vett át 700 000 Ft-ot, itt sem tel­je­sí­tet­te a meg­bí­zást, de azért, hogy azt a lát­sza­tot kelt­se, hogy a mun­kát elvég­zi, 240 000 Ft érték­ben beszer­zett egy vízmelegítőt.

A férfi a pénz­össze­gek átvé­te­le után min­den eset­ben elér­he­tet­len­né vált a meg­ren­de­lői számára.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.