Főoldal » Hírek » Felvette az előleget, majd eltűnt az önjelölt szerelő - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség össze­sen öt rend­be­li, sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó, illet­ve kisebb kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki klí­ma­be­ren­de­zé­sek és mosó­gé­pek beszer­zé­sé­nek, illet­ve javí­tá­sá­nak ígé­re­té­vel több mint három­száz­ezer forin­tot csalt ki az áldozataiból.

Az anya­gi nehéz­sé­gek­kel küzdő 26 éves vád­lott 2021 júli­u­sá­tól kez­dő­dő­en – annak elle­né­re, hogy ilyen kép­zett­ség­gel nem ren­del­ke­zett – klíma- és mosó­gép­sze­re­lő­ként hir­det­te magát az inter­ne­ten. A hir­de­tés­re jelent­ke­ző sze­mé­lyek­től az új gépek, vagy a javí­tás­hoz szük­sé­ges alkat­ré­szek meg­vá­sár­lá­sá­nak ürü­gyén 34.000 - 145.000 forint közöt­ti össze­ge­ket, össze­sen 377.000 forin­tot vett át előlegként.

A férfi ilyen mód­szer­rel közel fél éven keresz­tül össze­sen öt sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, mivel már az elő­le­gek átvé­te­le­kor sem állt szán­dé­ká­ban az álta­la elvál­lalt fel­ada­to­kat tel­je­sí­te­ni, és az átvett pénzt később a saját meg­él­he­té­sé­re fordította.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság egy­út­tal a sér­tet­tek pol­gá­ri jogi igé­nye­it is bírál­ja el.