Főoldal » Hírek » Fennakadt a síneken egy autó – fotókkal – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­se gon­dat­lan meg­za­va­rá­sa vét­sé­ge és a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy sofőr­rel  szem­ben. A férfi a vas­úti átjá­ró­ban letért az úttest­ről, emi­att a sze­mély­gép­ko­csi­ja a síne­ken fennakadt. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. októ­ber 01-én, Almás­fü­zi­tőn kívül nem a látá­si viszo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en, és nem az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en köz­le­ke­dett, emi­att a vas­úti átjá­ró­ban letért az úttest­ről. A férfi a jár­mű­vel áthaj­tott az első sín­pá­ron, ám a sín­pá­rok közöt­ti köves terü­le­ten a gép­ko­csi bal olda­li első része a közép­ső sín­pár fölé nyúl­va a vágá­nyon elakadt. Eköz­ben a vas­úti átjá­ró irá­nyá­ba sza­bá­lyo­san, mint­egy 90 km/óra sebes­ség­gel érke­zett egy teher­vo­nat. Az elkö­ve­tő a gép­ko­csi­ból kiszállt, és lám­pá­val a vonat­nak jel­zett. A moz­dony­ve­ze­tő féke­zett, azon­ban a moz­donnyal az autó­nak ütközött.

A bal­eset miatt öt sze­mély­vo­nat szen­ve­dett jelen­tős késést, a rész­le­ge­sen és tel­je­sen kima­radt vona­tok ese­té­ben az uta­so­kat vonat­pót­ló autó­bu­szok szál­lí­tot­ták. A bal­eset 14 sze­mély­vo­nat köz­le­ke­dé­sét befo­lyá­sol­ta, amely­ből 8 sze­mély­vo­nat össze­sen 641 per­cet késett, és a késé­sek 285 fő utast érintettek.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint vég­le­ge­sen tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.

A fotó­kon a vas­úti sínen fenn­akadt, a moz­donnyal ütkö­zött jármű látható.