Főoldal » Hírek » Fenyegetéssel és veréssel akart hódítani - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből sza­ba­dul­va újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el annak érde­ké­ben, hogy meg­sza­kadt pár­kap­cso­la­tát helyreállítsa.

A vád­irat sze­rint, a férfi 2019. novem­be­ré­től 2020. decem­be­ré­ig  sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töl­töt­te. Ezen idő­szak alatt az élet­tár­sa új kap­cso­la­tot léte­sí­tett egy másik férfival. 

A vád­lott a sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en  igye­ke­zett hely­re­ál­lí­ta­ni a kap­cso­la­tát a volt élet­tár­sá­val, ezért több­ször fel­ke­res­te a nőt Kazinc­bar­ci­kán, egy haj­lék­ta­la­nok részé­re fenn­tar­tott szál­lá­son. A nő nem merte elmon­da­ni a vád­lott­nak, hogy idő­köz­ben más­sal léte­sí­tett élet­tár­si kap­cso­la­tot, ennek elle­né­re a vád­lott erről tudo­mást szer­zett, és emi­att 2020. decem­ber hó 29-én meg­ölés­sel fenye­get­te meg a nőt.

A vád­lott még ugyan­ezen a napon, Kazinc­bar­ci­ka bel­vá­ro­sá­ban egy vegyes­bolt előtt talál­ko­zott a volt párja új élet­tár­sá­val, akit azzal fenye­ge­tett meg, hogy ha nem hagy­ja ott a nőt, akkor elkap­ja őket és mind­ket­tő­jü­ket meg­öli. A követ­ke­ző egy hónap alatt, a vád­lott még több­ször fel­ke­res­te a másik fér­fit a váro­si haj­lék­ta­lan szál­lón, ahol trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta, verés­sel és meg­ölés­sel fenye­get­te őt.

A sér­tet­tek a vád­lot­tal szem­ben zak­la­tás miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tet­tek elő.

Mind­eze­ket köve­tő­en, a vád­lott  2021. janu­ár  31-én, dél­után Kazinc­bar­ci­kán a bel­vá­ros­ban, pusz­tán azért kötött bele egy isme­rő­sé­be, mert nehez­telt rá ami­att, hogy a férfi bará­ti kap­cso­la­tot ápol a vád­lott volt élet­tár­sá­nak új pár­já­val. A vád­lott miu­tán meg­ál­lí­tot­ta az utcán a fér­fit, kér­dő­re vonta, hogy hol van a barát­ja. A sér­tett – aki az őt ért koráb­bi fenye­ge­té­sek okán tar­tott a vád­lot­tól  – azt vála­szol­ta, hogy neki semmi köze a vád­lott magán­éle­té­hez. A vád­lott ekkor egy­szer, ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet a fején, aki ennek követ­kez­té­ben a föld­re esett. A meg­tá­ma­dott férfi tart­va a továb­bi bán­tal­ma­zás­tól félel­mé­ben a föl­dön fekve maradt és nem moz­dult. Ekkor a vád­lott bele­nyúlt a sér­tett nad­rág­já­nak  zse­bé­be és onnan elvet­te a  férfi 6.000 forint kész­pén­zét, majd  távo­zott a helyszínről.

A járá­si ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit kifosz­tás és zak­la­tás bűn­tet­té­vel vala­mint zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Kazinc­bar­ci­kai Járás­bí­ró­ság­nak. Indít­vá­nyoz­ta továb­bá az ügyész­ség a vád­lott koráb­bi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sa során alkal­ma­zott fel­té­te­les sza­bad­ság meg­szün­te­té­sét és a vád­lott­nak a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből tör­té­nő kizá­rá­sát is.