Főoldal » Hírek » Fenyegető levelet küldött az egyik bíróságra egy férfi- a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki elke­se­re­dé­sé­ben egy járás­bí­ró­ság fel­gyúj­tá­sá­val fenyegetőzött.

A vád sze­rint a haj­dú­bö­ször­mé­nyi férfi és fele­sé­ge csa­lás­sal kapott meg az egyik bank­tól 2.090.000 forint gyer­me­kek után járó lakás­épí­té­si ked­vez­ményt csa­lá­di házuk fel­épí­té­sé­hez még 1996 nya­rán. Az ille­té­kes bíró­ság 2005-ben jog­erős íté­le­té­ben a vád­lot­tat több bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt bűnös­nek mond­ta ki és vele szem­ben bün­te­tést sza­bott ki.

A házas­pár a pénz­in­té­zet fel­hí­vá­sá­ra nem fizet­te vissza a jogo­su­lat­la­nul fel­vett anya­gi támo­ga­tást, ezért a bank velük szem­ben vég­re­haj­tá­si eljá­rást kez­de­mé­nye­zett, és annak kere­té­ben az ingat­lant a vég­re­haj­tó érté­ke­sí­tet­te. A férfi és fele­sé­ge azon­ban a házat önként nem adta át az árve­ré­si vevő­nek, ezért 2001-ben bíró­sá­gi dön­tés alap­ján került sor az ingat­lan átadá­sá­ra az új vevőnek.

A férfi ezen idő­pont­tól kez­dő­dő­en nem tudta elfo­gad­ni a pol­gá­ri bíró­sá­gok dön­té­se­it, illet­ve nem tudott bele­nyu­god­ni az ingat­lan­ból tör­tént kila­kol­ta­tá­suk­ba, ezért több mint 20 éven át rend­sze­re­sen pana­szos leve­le­ket írt az érin­tett váro­si bíróságnak.

Az elke­se­re­dett vád­lott 2022. május 31-én ismé­tel­ten leve­let írt a járás­bí­ró­ság­nak, amely fenye­ge­tő üze­ne­tet tar­tal­ma­zott, a férfi fel­szó­lí­tot­ta a bíró­sá­got, hogy segít­se elő az ingat­lan részé­re tör­té­nő vissza­adá­sát, mert ha nem, akkor fel­gyújt­ja a bíró­ság épü­le­tét. A vád­lott leve­le 2022. júni­us 1. nap­ján érke­zett meg az érin­tett járásbíróságra.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő idős férfi ellen ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá a vád­irat mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­maz, misze­rint ha a vád­lott a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri a vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, abban az eset­ben a tör­vény­szék őt 1 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 évi pró­ba­idő­re füg­gessze fel.