Főoldal » Hírek » Fenyegető üzeneteket küldött egy rendőrnek - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki meg­ölés­sel fenye­ge­tett meg egy sze­ge­di rend­őrt, majd a vele szem­ben intéz­ke­dő­ket is becsmérelte.

A vád­irat sze­rint a nő egy koráb­bi bün­te­tő ügyé­ből ismer­te a rend­őr­ként dol­go­zó fér­fit, aki­vel egy üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­son keresz­tül féle­lem­kel­tés cél­já­ból fel­vet­te a kap­cso­la­tot. Ezután 2020. decem­ber 2. nap­ján írás­ban, majd azt meg­is­mé­tel­ve hang­üze­net­ben a vád­lott közöl­te a rend­őr­rel, hogy meg­ta­lál­ja, és meg­öle­ti, ha egye­dül lesz az utcán, és ha az kell, akkor vér fog folyni.

Ezt meg­elő­ző­en, 2020. decem­ber 1. nap­ján a nő a lánya osz­tály­tár­sá­nak édes­any­ját fenye­get­te meg egy koráb­bi inci­dens okán azzal, hogy nem élhet nyu­ga­lom­ban, soha nem tud­hat­ja, hogy mikor fogja meg­tá­mad­ni, vala­mint a sér­tett lányá­nak halá­lát is kilá­tás­ba helyezte.

Két rend­őr a - nő ellen folya­mat­ban levő nyo­mo­zás­ban elren­delt bűn­ügyi fel­ügye­le­tet biz­to­sí­tó - nyom­kö­ve­tő esz­közt akar­ta ellen­őriz­ni 2021. feb­ru­ár 21. nap­ján, este, a sze­ge­di laká­sán. Az elkö­ve­tő a rend­őrök hiva­tá­sá­val össze­füg­gés­ben becs­mér­lő kije­len­té­se­ket tett az intéz­ke­dés során.

A járá­si ügyész­ség a nőt hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­té­vel, zak­la­tás vét­sé­gé­vel és becsü­let­sér­tés vét­sé­gé­vel vádolja.

A hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő nő bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.